Đề tài Phân tích tình hình tài chính trên cơ sở bảng cân đối kế toán với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty cơ khí Hà Nội

Lời mở đầu 1

Chương I: Hoạt động tài chính và cơ sở lý luận của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3

1.1. Hoạt động tài chính và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 3

1.1.1. Hoạt động tài chính: 3

1.1.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 4

1.2. hai báo cáo tài chính cơ bản sử dụng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 5

1.2.1. Bảng cân đối kế toán 5

1.2.1.1. Đặc trưng và ý nghĩa của bảng CĐKT trong việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 5

1.2.1.2 Nội dung, kết cấu, nguyên tắc lập và kiểm tra bảng CĐKT 7

1.2.1.3. Những hạn chế của Bảng cân đối kế toán. 9

1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 9

1.3. Nội dung và phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh 10

1.3.1. Những nghiên cứu cơ bản: 10

1.3.2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 10

1.3.2.1-Phân tích khái quát tình hình tài chính : 11

1.3.2.2: Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn, diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn: 16

1.3.2.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 19

1.3.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 22

Chương II: Phân tích tình hình tài chính tại CÔNG TY CƠ KHí hà NộI 31

2.1. TìNH HìNH CHUNG CủA CÔNG TY CƠ KHí Hà NộI 31

2.1.1.Giới thiệu chung: 31

2.1.2. Các ngành nghề kinh doanh của công ty 31

2.1.2.1.Lĩnh vực kinh doanh: 31

2.1.2.2 Mục tiêu phát triển: 32

2.1.2.3 Hoạt động chính của công ty: 32

2.1.3. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 33

2.1.4. Đặc điểm sản xuất 34

2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 34

2.1.4.2. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty: 34

2.1.5. Bộ máy quản lý của doanh nghiệp: 37

2.1.5.1. Mô hình bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí Hà Nội 37

2.1.5.2. Mô hình bộ máy kế toán 38

2.2. Phân tích tình hình tài chính của CÔNG TY CƠ KHí Hà NộI 41

2.2.1. Phân tích tổng quát tình hình tài chính của doanh nghiệp(DN) 41

2.2.1.1. Phân tích mối quan hệ cân đối của các khoản mục trong bảng CĐKT. 41

2.2.1.2. Phân tích sự biến động của các khoản mục trong bảng CĐKT: 44

2.2.2. Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn, biến động nguồn vốn và sử dụng vốn. 49

2.2.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở DN. 52

2.2.3.1. Phân tích nguồn vốn lưu động thuần. 52

2.2.3.2. Phân tích tình hình dự trữ TSLĐ. 53

2.2.3.3. Phân tích mức độ bảo đảm VLĐ cho việc dự trữ. 55

2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của DN. 56

2.2.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định (VCĐ). 56

2.2.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ). 58

Chương III: Phương hướng nâng cao công tác quản trị tài chính tại CÔNG TY CƠ KHí Hà NộI 61

3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại DN: 61

3.2. Những kiến nghị và đề xuất nhằm tăng cường công tác quản trị tại DOANH NGHIệP 63

3.2.1. Kiến nghị về công tác kế toán: 63

3.2.2. Những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị tài chính tại Công ty 64

3.2.2.1. Một số giải pháp chung đảm bảo cho quá trình kinh doanh: 64

3.2.2.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh: 65

3.2.2.3.Một số kiến nghị với Nhà nước: 68

Kết luận 70

Danh mục tài liệu tham khảo 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY