Luận Văn Khối Ngành Xã Hội

Tiểu luận Vấn đề con người trong Triết học Nho Giáo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam

Tiểu luận Vấn đề con người trong Triết học Nho Giáo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU 2 Phần I: VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC NHO GIÁO 3 I. Vài nét về tiến trình phát triển của Nho giáo 3 • Nhìn lại diện mạo Nho giáo từ buổi đầu du nhập Việt Nam đến hết thế kỷ XIV 4 • Diện mạo Nho giáo ở Việt Nam thế kỷ XV-đầu thế kỷ XVI 6 II. Một số nội dung chính của Nho giáo 7 ...


Chuyên đề Nhân sinh quan triết học duy vật biện chứng

Chuyên đề Nhân sinh quan triết học duy vật biện chứng


NỘI DUNG NHÂN SINH QUAN TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG . 1 A. Một tất yếu của lịch sử . 1 B. Cuộc nhân sinh .4 C. Khen hay chê ! . 20 THỬ SO SÁNH NHÂN SINH QUAN TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỚI NHÂN SINH QUAN NHO GIÁO . 21 A. Con người duy vật . 23 B. Con người duy tâm.30 C. ...


Đề tài So sánh giữa triết học phương Đông và triết học Tây

Đề tài So sánh giữa triết học phương Đông và triết học Tây


ĐỀ BÀI : SO SÁNH GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ TRIẾT HỌC TÂY. 1 I. LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI; LỊCH SỬ TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI- SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CHÚNG. 2 1. LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI. 2 A. TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. 2 B. ĐIỀU KIỆN LỊC ...


Đề tài Vận dụng quan điểm triết học Mác về con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa -Hiện đại hóa

Đề tài Vận dụng quan điểm triết học Mác về con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa -Hiện đại hóa


Lời mở đầu 1 Chương I 2 Quan điểm chủ nghĩa Mác về con người 2 1. Con người là một thực thể thống nhất giữa mắt sinh vật với mặt xã hội. 2 2. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội 4 Chương II . Tìm hiểu con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp nghi ...


Đề tài Những giá trị và hạn chế của triết học phật giáo và ảnh hưởng của nó đến nước ta

Đề tài Những giá trị và hạn chế của triết học phật giáo và ảnh hưởng của nó đến nước ta


Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo là sự vận dụng sáng tạo quan điểm mácxít về tín ngưỡng, tôn giáo trong hoàn cảnh xó hội Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi mục tiờu dõn giàu, nước mạnh, xó hội cụng bằng, dõn chủ, văn minh. Tư tưởng này được xây dựng trên cơ sở nhận thức rừ đặc điểm văn hó ...


Đề tài Phân tích, đánh giá tư tưởng triết học Phật giáo và những ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội

Đề tài Phân tích, đánh giá tư tưởng triết học Phật giáo và những ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội


Lời nói đầu 1 Chương I: Lịch sử ra đời và phát triển của Đạo Phật 1 1.Tình hình xã hội và tư tưởng triết học-tôn giáo Ấn Độ khi Đức Phật xuất thế. 1 2. Đức Phật Thích Ca, vị giáo chủ của Đạo từ bi và trí tuệ. 2 3. Lịch sử phát triển của Đạo Phật. 4 Chương 2: Nội dung cơ bản tư tưởng triết học ...


Đề tài Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác – Lênin và thực tiễn xây dựng lối sống mới của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang từ năm 2002 đến nay

Đề tài Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác – Lênin và thực tiễn xây dựng lối sống mới của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang từ năm 2002 đến nay


Từ những kết quả đạt được, các chương trình hành động của Đoàn TNCS HCM vẫn chưa tác động được đến đông đảo các tầng lớp thanh niên, duy trì thiếu thường xuyên, chưa khơi dậy tính tự giác của tất cả các đối tượng thanh niên nên còn bộc lộ những hạn chế cơ bản do nhiều nguyên nhân. Bước đầu Đoàn T ...


Luận văn Quan niệm về con người trong triết học hiện sinh của Albert Camus

Luận văn Quan niệm về con người trong triết học hiện sinh của Albert Camus


MỤC LỤC MỞ ĐẦU .2 Chương 1. ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ RA ĐỜI QUAN NIỆM VỀ CON NGưỜI TRONG TRIẾT HỌC HIỆN SINH CỦA ALBERT CAMUS.14 1.1. Những điều kiện và tiền đề lý luận ra đời quan niệm về con người trong triết học hiện sinh của Albert Camus.14 1.1.1. Điều kiện kinh tế và xã hội . 14 1.1.2. Tiền đề ...


Triết học -  Tư tưởng của trần trọng kim về luân lý, đạo đức

Triết học - Tư tưởng của trần trọng kim về luân lý, đạo đức


MỞ ĐẦU.1 CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ CHO SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG CỦA TRẦN TRỌNG KIM.11 1.1. Điều kiện chính trị, xã hội Việt Nam và thế giới đầu thế kỷ XX . 11 1.1.1. Tình hình chính trị, xã hội thế giới đầu thế kỷ XX .11 1.1.2. Tình hình chính trị, xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX.15 1.2. Tiền đề ...


Triết học - Tư tưởng chính trị - Xã hội thời Trần (1225 - 1400)

Triết học - Tư tưởng chính trị - Xã hội thời Trần (1225 - 1400)


MỞ ĐẦU . 1 PHẦN NỘI DUNG . 7 Chương 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH Tư TưỞNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THỜI TRẦN.7 1.1. Bối cảnh xã hội hình thành tư tưởng chính trị - xã hội thời Trần. 7 1.1.1. Bối cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị - xã hội Việt Nam thế kỷ XIII - XIV.7 1.1.2. Nhu cầu và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra ...


Luận án Một số vấn đề triết học văn hóa

Luận án Một số vấn đề triết học văn hóa


MỞ ĐẦU .1 Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HOÁ VÀ TRIẾT HỌC VĂN HOÁ.6 1.1. Những nghiên cứu về văn hóa trong triết học trước Mác .6 1.2. Những nghiên cứu tư tưởng của Mác về văn hóa.15 1.3. Các nghiên cứu chính sau Mác về văn hóa .18 1.4. Về khái niệm triết học văn hóa và những ...


Tóm tắt Luận án Tư tưởng triết học về khoa học của Francis bacon trong tác phẩm “công cụ mới”

Tóm tắt Luận án Tư tưởng triết học về khoa học của Francis bacon trong tác phẩm “công cụ mới”


C ương NHỮNG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, VĂN HÓA VÀ CÁC TIỀN ĐỀ Tư TưỞNG CHO SỰ RA ĐỜI Tư TưỞNG TRIẾT HỌC VỀ KHOA HỌC CỦA F.BACON TRONG TÁC PHẦM “CÔNG CỤ MỚI" Tư tưởng triết học về khoa học trong tác phẩm “Công cụ mới” nói riêng và tư tưởng triết học nói chung của F.Bacon là một trong những di ...


Tóm tắt Luận án Tư tưởng triết học của Albert Einstein

Tóm tắt Luận án Tư tưởng triết học của Albert Einstein


Gần đây, W. Isaacson nhà báo Mỹ, Tổng giám đốc điều hành của CNN và Tổng biên tập Tạp chí Time, chuyên viết về tiểu sử các nhân vật nổi tiếng đã công bố tác phẩm “Einstein cuộc đời và vũ trụ”. Trong cuốn sách này, W. Isaacson đã lược sử, đánh giá những đóng góp quan trọng của A. Einstein đối với vũ ...


Tóm tắt Luận văn Những tư tưởng duy vật và vô thần cơ bản trong triết học Spinôda

Tóm tắt Luận văn Những tư tưởng duy vật và vô thần cơ bản trong triết học Spinôda


Trong thế kỷ XVII và một nửa thế kỷ sau đó, hình ảnh đầu tiên của Spinôda hiện ra là một nhà vô thần cực đoan và chống tôn giáo một cách thái quá. Những ngƣời nghiên cứu tƣ tƣởng của ông luôn với ý định để bác bỏ ông. Ở giai đoạn này, nếu có đánh thức sự quan tâm tích cực thì chỉ là với những nh ...


Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu một số tư tưởng triết học trong kinh dịch

Tóm tắt Luận văn Tìm hiểu một số tư tưởng triết học trong kinh dịch


MỞ ĐẦU.Trang1. 1. Tính cấp thiết của đề tài.Trang1. 2. Tình hình nghiên cứu .Trang2. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn .Trang10. 4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn .Trang10. 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn.Trang11. 6. Đóng góp của luận văn.Trang11. 7. ...


Tóm tắt Luận văn Phát triển quan điểm triết học của C. Mác và Ph.Ăngghen về con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Phát triển quan điểm triết học của C. Mác và Ph.Ăngghen về con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam


MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 CHưƠNG 1. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN VỀ CON NGưỜI 10 1.1. Một số quan điểm về con người trong lịch sử triết học trướcchủ nghĩa Mác10 1.2. Những quan điểm cơ bản của C.Mác và Ph.Ăngghen về bản chất con người và về phát triển con người17 1.3. So sánh ...


Tóm tắt Luận văn Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại

Tóm tắt Luận văn Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại


MỤC LỤC TRANG MỞ ĐẦU 1 Chương 1: ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ CHO SỰ RA ĐỜI QUAN NIỆM VỀ CON NGưỜI CỦA TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI6 1.1. Tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội 6 1.2. Tiền đề văn học – nghệ thuật, khoa học và một số triết lý trong thần thoại Hy Lạp15 1.2.1. Tiền đề văn học – nghệ thuật 15 1.2 ...


Tóm tắt Luận văn Quan điểm thực tiễn của triết học Mác-Lênin và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta

Tóm tắt Luận văn Quan điểm thực tiễn của triết học Mác-Lênin và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta


MỤC LỤC Mở đầu . 1 Chương 1. Quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen về thực tiễn và mối quan hệ giữa thực tiễn với lý luận . 6 1.1. Quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen về thực tiễn . 6 1.1.1 Thực tiễn – Phương thức tồn tại đặc trưng của loài người . 6 1.1.2. Thực tiễn - điểm xuất phát trong triết học C.M ...