Tóm tắt Luận văn Những tư tưởng duy vật và vô thần cơ bản trong triết học Spinôda

Trong thế kỷ XVII và một nửa thế kỷ sau đó, hình ảnh đầu tiên của

Spinôda hiện ra là một nhà vô thần cực đoan và chống tôn giáo một cách thái

quá. Những ngƣời nghiên cứu tƣ tƣởng của ông luôn với ý định để bác bỏ

ông. Ở giai đoạn này, nếu có đánh thức sự quan tâm tích cực thì chỉ là với

những nhà tƣ tƣởng nhìn tôn giáo chính thống với con mắt phê phán. Tuy

nhiên, tất cả đều chƣa có những nhận định xác đáng về tƣ tƣởng của ông, họ

nói chung đều coi ông là một ngƣời duy vật và chống tôn giáo một cách thái

quá. Bài báo của Boilơ là nguồn duy nhất cho độc giả sự hiểu biết về Spinôda.

Lepnít cũng đánh giá cao Spinôda và đánh giá ông đã kế thừa rất nhiều từ

Đêcáctơ, từ sự phủ định Đêcáctơ, ông kế thừa tính tự nhiên của thực thể

Spinôda với việc tăng thêm số lƣợng về nó; lý thuyết hài hòa tiền định đƣợc

đƣa ra để giải quyết sự khó khăn của Đêcáctơ về quan hệ giữa tinh thần và thể

xác cùng với tồn tại đồng thời của tƣ duy và quảng tính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY