Tóm tắt Luận văn Quan điểm thực tiễn của triết học Mác-Lênin và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta

MỤC LỤC

Mở đầu . 1

Chương 1. Quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen về thực tiễn và mối quan

hệ giữa thực tiễn với lý luận . 6

1.1. Quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen về thực tiễn . 6

1.1.1 Thực tiễn – Phương thức tồn tại đặc trưng của loài người . 6

1.1.2. Thực tiễn - điểm xuất phát trong triết học C.Mác.14

1.2. Quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa thực tiễn và lýluận .24

1.2.1. Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích trực tiếp của lý luận .24

1.2.2. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý .29

Chương 2. Luận điểm “Thực tiễn cao hơn lý luận” của V.I.Lênin - sự kế

thừa và phát triển quan niệm về thực tiễn của C.Mác, Ph.Ăngghen .34

2.1. Quan niệm của V.I.lênin về thực tiễn và lý luận – cơ sở của luận điểm

“Thực tiễn cao hơn lý luận” .34

2.1.1. Tính hiện thực trực tiếp và tính phổ biến của thực tiễn .34

2.1.2. Tính phổ biến của lý luận .40

2.2. Thực tiễn cao hơn lý luận bởi nó không chỉ có ưu điểm của tính phổ

biến mà nó còn có ưu điểm của tính hiện thực trực tiếp.49

2.2.1. Thực tiễn hiện thực hoá lý luận.50

2.2.2. Thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan của nhận thức lý luận .52

Chương 3. Sự vận dụng luận điểm “Thực tiễn cao hơn lý luận” của

Đảng Cộng sản Việt Nam vào công cuộc đổi mới đất nước .61

3.1.Tách rời lý luận với thực tiễn là một trong những nguyên nhân quan

trọng gây ra tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội giai đoạn 1975 -

1986 .613.1.1. Tình trạng tách rời lý luận với thực tiễn và những nguyên nhân của nó .61

3.1.2. Hậu quả của tình trạng tách rời lý luận với thực tiễn .72

3.2. Thực tiễn cao hơn lý luận - ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với

công cuộc đổi mới đất nước giai đoạn 1986 - 2006 .77

3.2.1. Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1975 -1986 dẫn đến

nhu cầu đổi mới tư duy lý luận.77

3.2.2. Đổi mới tư duy lý luận và những thành tựu đã đạt được của sự nghiệp

đổi mới đất nước giai đoạn 1986 - 2006 .79

Kết luận .97

Danh mục tài liệu tham khảo.101

Phụ lục.105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY