Luận văn Khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi trong việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG SO SÁNH CỦA TRẺ

MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI TRONG VIỆC GIẢI CÁC BÀI

TOÁN BẢO TOÀN LưỢNG VẬT CHẤT. 6

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 6

1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài. 6

1.1.2. Những nghiên cứu tại Việt Nam. 8

1.2. Lý luận về khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trong việc giải

các bài toán bảo toàn lượng vật chất. 12

1.2.1. Khái niệm khả năng so sánh . 12

1.2.2. Khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi. 19

1.2.3. Hoạt động làm quen với toán trong chương trình Giáo dục Mầm non. 23

1.2.4. Vai trò của việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất đối với sự

phát triển khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 26

1.2.5. Khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trong việc giải các bài

toán bảo toàn lượng vật chất . 32

Tiểu kết Chương 1. 36

Chương 2. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SO SÁNH CỦA TRẺ MẪU

GIÁO 4 – 5 TUỔI TRONG VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN

BẢO TOÀN LưỢNG VẬT CHẤT Ở MỘT SỐ TRưỜNG

MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . 372.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng . 37

2.2. Tiêu chí và thang đánh giá khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

trong việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất. 41

2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng về khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 -

5 tuổi trong việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất . 42

2.3.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về khả năng so sánh của mẫu

giáo 4 - 5 tuổi trong việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất . 42

2.3.2. Thực trạng khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi trong việc

giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất. 49

2.3.3. Nguyên nhân của thực trạng khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4-5

tuổi trong việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất . 66

Tiểu kết Chương 2. 69

Chương 3. THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG

SO SÁNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI TRONG

VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN BẢO TOÀN LưỢNG VẬTCHẤT . 70

3.1. Một số biện pháp nâng cao khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

trong việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất. 70

3.1.1. Cơ sở xây dựng biện pháp . 70

3.1.2. Các biện pháp cụ thể . 74

3.2. Thực nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng so sánh của trẻ

mẫu giáo 4 - 5 tuổi trong việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất . 78

3.2.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực nghiệm . 78

3.2.2. Kết quả thực nghiệm. 82

Tiểu kết Chương 3. 97

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY