Luận án Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài luận án .2

3. Kết cấu của luận án .3

Chương 1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG MÔ

HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNGGIAO THÔNG. 4

1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tàiluận án .4

1.1.1 Các công trình nghiên cứu đã công bố ở một số nước phát triển .4

1.1.2 Các công trình nghiên cứu đã công bố ở trong nước.7

1.1.3 Những vấn đề thuộc đề tài luận án chưa được các công trình đã công

bố nghiên cứu giải quyết .15

1.1.4 Những vấn đề chủ yếu luận án sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết.16

1.2 Phương hướng giải quyết các vấn đề nghiên cứu chủ yếu của luận án 16

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu.16

1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu .17

1.2.3 Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu .17

1.2.4 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .18

Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI

PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG. 22

2.1 Khái quát cơ sở lý luận về mô hình kế toán quản trị chi phí trong

doanh nghiệp.22

2.1.1 Bản chất, đặc điểm và chức năng của kế toán quản trị chi phí trong

quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .22

2.1.2 Xây dựng và sử dụng mô hình kế toán quản trị chi phí trong doanhnghiệp .27

2.1.3 Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí .31

2.2 Phương pháp luận của việc xây dựng và sử dụng mô hình kế toán quản

trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông .33

2.2.1 Đặc trưng của sản phẩm và quá trình sản xuất trong DNXDGT .33

2.2.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình kế toán

quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây dựng giao thông .36

2.2.3 Quy trình và phương thức xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí

trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông.40

2.2.4 Phương pháp sử dụng mô hình KTQTCP trong các DNXDGT.66

2.3 Phương pháp đánh giá và điều chỉnh mô hình KTQTCP trong cácDNXDGT.69ii

2.3.1 Phương pháp đánh giá chất lượng của mô hình KTQTCP trong cácDNXDGT.69

2.3.2 Quy trình đánh giá và điều chỉnh các sai lệch của mô hình KTQTCP

trong các DNXDGT.70

Chương 3 THỰC TRẠNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG VIỆT NAM . 73

3.1 Khái quát về các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam.73

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .73

3.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.76

3.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh.79

3.2 Phân tích thực trạng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh

nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam .81

3.2.1 Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí.81

3.2.2 Thực trạng xây dựng các nội dung KTQTCP trong các DNXDGT ViệtNam .85

3.3 Đánh giá thực trạng xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong

các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam.108

3.3.1 Những kết quả đã đạt được và nguyên nhân.108

3.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân.114

Chương 4 HOÀN THIỆN XÂY DỰNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ

DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG GIAO THÔNG VIỆT NAM. 121

4.1 Bối cảnh và sự lựa chọn mô hình kế toán quản trị chi phí kết hợp cho

các DNXDGT Việt Nam.121

4.1.1 Bối cảnh trong nước và quốc tế .121

4.1.1.1 Bối cảnh quốc tế.121

4.1.1.2 Bối cảnh trong nước.122

4.1.2 Lựa chọn mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây

dựng giao thông Việt Nam .126

4.2 Giải pháp hoàn thiện xây dựng mô hình KTQTCP kết hợp trong

DNXDGT Việt Nam .130

4.2.1 Quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện xây dựng mô hình KTQTCP kết

hợp trong DNXDGT Việt Nam.130

4.2.2 Hoàn thiện xây dựng mô hình KTQTCP kết hợp nhằm nâng cao hiệu

lực, hiệu quả của mô hình .133

4.3 Những điều kiện triển khai ứng dụng mô hình KTQTCP kết hợp trong

DNXDGT Việt Nam .140

4.3.1 Những điều kiện về phong cách lãnh đạo và chính sách của doanh

nghiệp .140

4.3.2 Những điều kiện liên quan đến người thực hiện công tác KTQTCP .142iii

4.3.3 Những điều kiện về cơ chế giám sát, đánh giá việc ứng dụng mô hình

để có những điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện.143

4.4 Kiến nghị với các cơ quan chức năng liên quan đến việc triển khai ứng

dụng mô hình .145

4.4.1 Kiến nghị với Bộ tài chính.145

4.4.2 Kiến nghị với Hội Kế toán Việt Nam .146

4.4.3 Kiến nghị với các cơ sở đào tạo.146

KẾT LUẬN . 147

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ . 150

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 151

PHỤ LỤC . 158

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY