Đề tài Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG 2

THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP 2

1. Sản phẩm và thị trường sản phẩm 2

1.1. Khái niệm sản phẩm và thị trường sản phẩm 2

1.2. Các phương pháp phân loại và phân đoạn thị trường 3

1.3. Vai trò của thị trường 5

2. Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường kinh doanh của doanh nghiệp 7

2.1. Những nhân tố khách quan 7

2.2. Những nhân tố chủ quan 8

3. Các chỉ tiêu phản ánh việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 10

4. Các biện pháp liên quan đến duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 13

4.1. Nghiên cứu và dự báo nhu cầu sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường 13

4.2. Hoạch định chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp 13

4.3. Thiết lập các kênh phân phối hàng hoá 14

4.4. Thực hiện hoạt động hỗ trợ bán hàng và xúc tiến bán hàng 15

4.5. Yểm trợ bán hàng 16

PHẦN II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH DUY TRÌ - MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH HỒNG HÀ NỘI 17

1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội 17

1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty 17

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 17

2. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động của công ty 18

2.1. Đặc điểm về sản phẩm 18

2.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của Công ty 19

2.3. Đặc điểm về lao động và hiệu quả sử dụng lao động 21

2.3.1. Đặc điểm về lao động 21

2.3.2. Hiệu quả sử dụng lao động 22

2.4. Đặc điểm máy móc thiết bị - công nghệ 23

2.5. Đặc điểm về nguyên vật liệu 24

3. Thực trạng duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch Hồng Hà Nội 27

3.1. Tình hình phát triển sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty Cổ phần Dịch Hồng Hà Nội 27

3.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch Hồng Hà Nội 28

3.3. Đánh giá chung về thị phần của Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội 30

4. Các biện pháp Công ty đã áp dụng để mở rộng thị trường. 31

4.1. Các biện pháp về chiến lược sản phẩm 31

4.2. Các biện pháp về giá 34

4.3. Tổ chức và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm 35

4.4. Công tác thanh toán sau bán hàng 38

4.5. Quảng cáo và các hoạt động mang tính chiến thuật 39

5. Đánh giá chung về vấn đề duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch Hồng Hà Nội 39

5.1. Những thuận lợi 39

5.2. Những khó khăn và tồn tại 40

PHẦN III: NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH HỒNG HÀ NỘI 42

1. Phương hướng phát triển của Công ty 42

1.1. Nhu cầu bánh kẹo của nước ta hiện nay 42

1.2. Phương hướng phát triển của Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội 43

2. Những biện pháp cơ bản nhằm duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch Hồng 45

2.1. Biện pháp 1: Xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường 45

2.1.1. Sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường 45

2.1.2. Nội dung của việc xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường 45

2.1.3. Kết quả dự kiến của việc xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường 49

2.2. Biện pháp 2: Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm 49

2.2.1. Sự cần thiết phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm 49

2.2.2. Nội dung của việc nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm 50

2.2.3. Kết quả dự kiến của việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm 51

2.3. Biện pháp 3: Hoàn thiện chính sách giá cả hợp lý 51

2.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện chính sách giá cả hợp lý 51

2.3.2. Nội dung của việc thực hiện chính sách giá cả sản phẩm 51

2.3.3. Kết quả dự kiến của việc hoàn thiện chính sách giá cả hợp lý 52

2.4. Biện pháp 4: Sử dụng biện pháp quảng cáo giới thiệu sản phẩm phù hợp 53

2.4.1. Sự cần thiết của việc quảng cáo và giới thiệu sản phẩm 53

2.4.2. Nội dung của việc quảng cáo và giới thiệu sản phẩm 53

2.4.3. Kết quả dự kiến của việc quảng cáo và giới thiệu sản phẩm 56

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY