Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG - BIỂU

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khái quát về công ty liên doanh Khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô. 3

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CÁC VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh: 3

1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh: 5

1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động : 7

1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp : 8

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp : 8

1.4.1. Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô : 9

1.4.2. Nhóm nhân tố thuộc môi trường tác nghiệp: 11

1.4.3. Nhóm nhân tố thuộc môi trường nội bộ (hoàn cảnh nội tại): 14

1.5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: 14

1.5.1. Các biện pháp tăng doanh thu 15

1.5.2. Các biện pháp giảm chi phí 16

1.5.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 18

1.5.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản 20

1.5.5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 20

2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN VƯỜN BẮC THỦ ĐÔ 22

2.1. Giới thiệu chung về công ty : 22

2.2. Quá trình hình thành và phát triển : 22

2.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: 23

2.4. Những lĩnh vực hoạt động chủ yếu : 24

2.4.1. Khách sạn 24

2.4.2. Nhà hàng 25

2.5. Mô hình tổ chức bộ máy : 26

2.5.1. Hội đồng quản trị và ban giám đốc: 26

2.5.2. Các bộ phận, phòng ban trong công ty: 28

CHƯƠNG 2 34

Thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô 34

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN VƯỜN BẮC THỦ ĐÔ 34

1.1. Những đặc điểm chủ yếu trong hoạt động của công ty: 34

1.2. Một số nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các chỉ tiêu kinh tế của công ty 36

2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN VƯỜN BẮC THỦ ĐÔ 39

2.1. Nhóm yếu tố thuộc môi trường vĩ mô: 39

2.1.2. Môi trường kinh tế 41

2.1.3. Môi trường văn hoá 44

2.1.4. Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng vật chất xã hội 46

2.2. Nhóm yếu tố thuộc môi trường tác nghiệp: 48

2.2.1. Các đối thủ cạnh tranh hiện hữu: 48

2.2.2. Khách hàng 49

2.2.3. Người cung ứng 51

2.2.4. Đối thủ cạnh tranh mới tiềm ẩn: 51

2.3. Các yếu tố nội tại doanh nghiệp 52

2.3.1.Sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh của công ty: 52

2.3.2. Các yếu tố thuộc về nhân sự: 53

2.3.3. Các yếu tố thuộc về quản trị tài chính - kế toán: 53

2.3.4. Các yếu tố thuộc hệ thống thông tin trong công ty: 54

3. THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA: 55

3.1. Khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua: 55

3.2. Thực trạng kết quả kinh doanh của công ty những năm 2003 – 2007 57

3.2.1. Thực trạng tình hình doanh thu của công ty qua các năm 2003 – 2007: 57

3.2.2. Thực trạng tình hình chi phí của công ty qua các năm 2003 – 2007: 61

3.2.3. Thực trạng tình hình lợi nhuận của công ty qua các năm 2003 – 2007: 65

4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 71

4.1. Đánh giá khả năng sinh lợi qua các năm của công ty: 71

4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty trong những năm qua: 76

4.3. Đánh giá tình hình sử dụng lao động của công ty: 78

4.4. Đánh giá chung về HQKD của công ty: 79

CHƯƠNG 3 81

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô 81

1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 81

1.1.Mục tiêu và phương hướng phát triển của ngành : 81

1.2. Phương hướng phát triển của công ty: 83

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN VƯỜN BẮC THỦ ĐÔ 86

2.1. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá – DV của công ty: 87

2.2. Áp dụng các biện pháp tiết kiệm trong quá trình kinh doanh: 88

2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 90

2.4. Tăng cường hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy một cách hợp lý và khoa học: 91

2.5. Quan tâm, chăm lo thích đáng đến đội ngũ cán bộ công nhân viên: 92

2.6. Nâng cao uy tín và đẩy mạnh hơn nữa quá trình hình thành, xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty: 93

2.7. Chú trọng công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường: 94

3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95

KẾT LUẬN 98

LỜI CAM ĐOAN 99

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

DANH MỤC BÁO CÁO VÀ WEBSITE THAM KHẢO 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY