Đề tài Nghiên cứu biên soạn tập bài giảng môn xác suất thống kê dùng cho Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.6

PHẦN I: XÁC SUẤT.8

CHưƠNG I: GIẢI TÍCH TỔ HỢP .8

1.1. Quy tắc cộng.8

1.4.Chỉnh hợp ( chỉnh hợp không lặp).9

1.5.Tổ hợp.10

Bài tập chương 1.10

CHưƠNG 2: BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT CỦA NÓ.11

2.1. Phép thử, biến cố và mối quan hệ giữa các biến cố. .12

2.1. 1.Phép thử và biến cố .12

2.1.2. Các loại biến cố .12

2.1.3. Quan hệ giữa các biến cố.12

2.2. Xác suất .16

2.2.1.Định nghĩa xác suất cổ điển.16

2.2.2.Định nghĩa xác suất theo tần xuất.17

2.2.3.Định nghĩa xác suất theo hình học .18

2.3. Các định lí cơ bản của xác suất .18

2.3.1. Định lí nhân xác suất. .18

2.3.2. Công thức cộng.21

2.2.3.Công thức xác suất đầy đủ.23

2.2.4.Công thức Bayes.24

2.3.5. Công thức Bernoulli. .24

Bài tập chương 2.26

CHưƠNG 3: ĐẠI LưỢNG NGẪU NHIÊN .30

3.1.Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên.30

3.1.1. Định nghĩa: .30

3.1.2. Ví dụ: .30

3.1.3. Phân loại ĐLNN .30

3.2. Quy luật phân phối xác suất của ĐLNN.31

3.2.1. Định nghĩay. .314

3.2.2. Bảng phân phối xác suất:.31

3.2.3. Hàm phân phối xác suất .33

3.2.4. Hàm mật độ xác suất .35

3.3.Các tham số đặc trưng của ĐLNN .37

3.3.1. Kỳ Vọng .37

3.3.2. Phương sai .41

3.3.3. Độ lệch chuẩn .43

3.3.4.Mode (giá trị tin cậy nhất) của X.43

3.3.5. Median (Trung vị) của X.44

3.4. Một số quy luật phân phối thường gặp.44

3.4.1. Quy luật phân phối siêu bội.44

3.4.2. Quy luật phân phối nhị thức .45

3.4.3. Quy luật phân phối Poisson.47

3.4.4. Quy luật phân phối mũ .48

3.4.4. Quy luật phân phối chuẩn.49

Bài tập chương 3.52

PHẦN II: THỐNG KÊ.57

CHưƠNG 4: LÝ THUYẾT MẪU .57

4.1. Tổng thể, mẫu và phương pháp lấy mẫu .57

4.1.1. Khái niệm. .57

4.1.2. Các lý do không thể nghiên cứu toàn bộ tổng thể. .57

4.1.3. Nguyên tắc chọn mẫu .58

4.1.4. Mẫu ngẫu nhiên và mẫu cụ thể.59

4.2.Các tham số đặc trưng. .60

4.2.1.Các tham số đặc trưng của tổng thể.60

4.2.2. Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên.61

4.2.3. Các tham số đặc trưng của mẫu cụ thể. .61

Bài tập chương 4:.65

CHưƠNG 5: ưỚC LưỢNG THAM SỐ .67

5.1. Đặt vấn đề.67

5.2. Ước lượng điểm.67

5.2.1. Định nghĩa: .675

5.2.2. Một số tính chất:.67

5.3.Ước lượng khoảng.68

5.3.1. Định nghĩa: .68

Bài tập chương 5.72

Chương 6: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT.78

6.1.Khái niệm mở đầu: .78

6.2. Môt số bài toán kiểm định giả thuyết .79

6.2.1. Bài toán KĐGT về GTTB của đlnn X~N( ; 2).79

6.2.2. KĐGT về sự bằng nhau của 2 GTTB.84

6.2.3. Bài toán KĐGT về tỷ lệ (xác suất) .86

6.2.4. Bài toán KĐGT về sự bằng nhau của hai tỷ lệ (xác suất) .88

Bài tập chương 6.90

CHưƠNG 7: TưƠNG QUAN HỒI QUY .93

7.1.Khái niệm .93

7.2. Mạng tương quan, bảng tương quan, đường hồi quy thực nghiệm. .94

7.2.1. Mạng tương quan.94

7.2.2. Bảng tương quan.95

7.2.3. Cách xác định đường hồi quy tuyến tính.96

Bài tập chương 7:.99

KẾT LUẬN .100

TÀI LIỆU THAM KHẢO.101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY