Đề tài Hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản

Lời nói đầu 1

Chương I: Một số lý luận cơ bản về tiền lương của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3

I. Khái niệm, bản chất và vai trò của tiền lương 3

1. Khái niệm 3

2. Bản chất của tiền lương 4

3. Vai trò của tiền lương 5

4. Nguyên tắc điều chỉnh tiền lương 7

II. Tổ chức công tác trả lương trong doanh nghiệp 7

1. Xây dựng chính sách tiền lương của doanh nghiệp 7

1.1. Nguyên tắc, căn cứ và yêu cầu xây dựng chính sách tiền lương của doanh nghiệp 7

1.1.1. Các nguyên tắc xây dựng chính sách tiền lương 7

1.1.2. Các căn cứ xây dựng chính sách tiền lương 8

1.1.3. Yêu cầu đối với chính sách tiền lương 10

1.2. Nội dung chính sách tiền lương 11

1.2.1. Mức lương tối thiểu chung 11

1.2.2. Hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp 12

1.2.3. Quy chế trả lương 15

2. Thực hiện chính sách tiền lương của doanh nghiệp 16

2.1. Đánh giá thành tích công tác của người lao động 16

2.2. Các hình thức trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp 18

2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 18

2.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 20

2.2.3. Hình thức trả lương hỗn hợp 26

3. Một số chính sách đãi ngộ lao động khác 26

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trả lương cho người lao động của doanh nghiệp 29

1. Các yếu tố khách quan 29

2. Các yếu tố chủ quan 31

IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác trả lương 34

Chương II: Thực trạng công tác trả lương tại Tổng công ty Rau quả, nông sản 36

I. Khái quát về Tổng công ty Rau quả, nông sản 36

1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 36

1.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của Tổng công ty Rau quả, nông sản 36

1.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Tổng công ty 37

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Tổng công ty 38

2.1. Cơ cấu tổ chức 38

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong hệ thống tổ chức của Tổng công ty Rau quả, nông sản 42

2.3. Đặc điểm kinh doanh của Tổng công ty 44

2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty những năm qua 47

II. Thực trạng công tác trả lương tại Tổng công ty Rau quả, nông sản 51

1. Chính sách tiền lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản 51

1.1. Mức lương tối thiểu của Tổng công ty Rau quả, nông sản 51

1.2. Thang bảng lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản 53

1.3. Quy chế trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản 55

2. Thực trạng công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản 57

2.1. Công tác đánh giá thành tích của người lao động trong Tổng công ty Rau quả, nông sản 57

2.2. Công tác xác định tiền lương trả cho người lao động của Tổng công ty Rau quả, nông sản 59

2.2.1. Công tác định mức lao động 59

2.2.2. Xây dựng đơn giá tiền lương 60

2.2.3. Cách thức trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản .64

III. Đánh giá chung về công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản 72

1. Những thành tựu đạt được 72

2. Những khó khăn, hạn chế 74

3. Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế 75

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản 77

I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty Rau quả, nông sản trong thời gian tới 77

1. Mục tiêu tổng quát 77

2. Định hướng chiến lược 78

3. Mục tiêu cụ thể 80

II. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản 83

1. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân sự 83

2. Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng định mức lao động 88

3. Giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương 91

4. Các giải pháp khác 94

5. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước 97

Kết luận 100

Danh mục tài liệu tham khảo 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY