Tóm tắt Luận văn Tính thích ứng của thiết chế quản lý đối với việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và hình thành chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ

MỤC LỤC3

LỜI CẢM ƠN.1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.

PHẦN MỞ ĐẦU.5

1. Lý do nghiên cứu .5

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .7

3. Mục tiêu nghiên cứu.9

4. Phạm vi nghiên cứu.9

5. Mẫu khảo sát .10

6. Vấn đề nghiên cứu.10

8. Phương pháp chứng minh giả thuyết .12

9. Kết cấu luận văn.12

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.14

1.1. Các khái niệm liên quan.14

1.1.1 Khái niệm quản lý .14

1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nước.14

1.1.3 Khái niệm quản lý hành chính nhà nước.15

1.1.4 Khái niệm thiết chế xã hội.16

1.1.5 Khái niệm cải cách hành chính.18

1.1.6 Khái niệm dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến.19

1.1.7 Khái niệm CNTT.21

1.1.8 Khái niệm HTTT .21

1.1.9 Khái niệm CPĐT .23

1.2 Tin học hoá quản lý nhà nước hướng tới "nền hành chính điện tử".24

1.3 Các nội dung ứng dụng CNTT phục vụ quản lý hành chính nhà nước.26

Kết luận Chương 1 .27

CHưƠNG 2. HIỆN TRẠNG, XU THẾ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

CNTT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VÀ ĐỊNH

HưỚNG HÌNH THÀNH CPĐT.29

2.1. Tình hình triển khai ứng dụng CNTT và CPĐT tại một số nước trên thếgiới.29

2.1.1 Tại Ấn Độ .30

2.1.2 Tại Hàn Quốc .31

2.1.3 Tại Singapore.31

2.1.4 Bàn luận về kết quả .334

2.2. Tình hình triển khai ứng dụng CNTT, định hướng hình thành CPĐT

trong các cơ quan nhà nước của Việt Nam.35

2.2.1 Các giai đoạn ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước .35

2.2.2. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành define

2.2.3 Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp defin

2.2.4 Hạ tầng kỹ thuật CNTT .

2.2.5. Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT.

2.2.6. Bàn luận về kết quả .

2.3. Tình hình ứng dụng CNTT, triển khai CPĐT ở một số Bộ, ngành tiêubiểu .

2.3.1. Tại Bộ Công Thương.

2.3.2 Tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2.4. Hiện trạng phát triển ứng dụng CNTT và CPĐT tại Bộ KH&CN

2.4.1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT .

2.4.2. Các phần mềm hệ thống và dịch vụ mạng

2.4.3. Các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, tác nghiệp, người

dân và doanh nghiệp.

2.4.4. Nguồn nhân lực CNTT.

2.4.5. Bàn luận về kết quả .

Kết luận Chương 2 .

CHưƠNG 3. CÁC GIẢP PHÁP ĐỂ THIẾT CHẾ QUẢN LÝ CÓ THỂ

THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ

HÌNH THÀNH CPĐT TẠI BỘ KH&CN .

3.1 Tính thích ứng của thiết chế quản lý đối với việc thúc đẩy ứng dụng

CNTT trong công tác quản lý và định hướng hình thành CPĐT tại BộKH&CN.

3.1.1 Ảnh hưởng của các văn bản quản lý chung của nhà nước đối với

việc thúc đẩy ứng dụng CNTT, CPĐT tại Bộ KH&CN

3.1.2 Ảnh hưởng của các văn bản quản lý do Bộ KH&CN đối với việc

thúc đẩy ứng dụng CNTT, CPĐT tại Bộ KH&CN .75

3.2. Các giải pháp thúc đẩy ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và hình

thành CPĐT tại Bộ KH&CN.

3.2.1. Nhóm giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện môi trường pháp lý

đảm bảo việc ứng dụng CNTT phục vụ quản lý hành chính nhà nước và

định hướng hình thành CPĐT .

3.2.2 Nhóm các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến phương thức tổ chức điều hành thực

hiện các dự án CNTT.

KẾT LUẬN.

KHUYẾN NGHỊ .

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY