Tóm tắt Luận văn Điều kiện phát triển thị trƣờng công nghệ Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2020

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 10

1. Lý do chọn đề tài . 10

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 11

3. Mục tiêu nghiên cứu . 13

4. Phạm vi nghiên cứu . 13

5. Mẫu khảo sát . 13

6. Câu hỏi nghiên cứu. 13

7. Giả thuyết nghiên cứu . 14

8. Phƣơng pháp chứng minh giả thuyết. 14

9. Kết cấu của luận văn . 14

CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 16

1.1. Bản chất của TTCN. 16

1.1.1. Thị trường . 16

1.1.2. Công nghệ . 17

1.1.3. TTCN. 18

1.1.3.1. Khái niệm. 18

1.1.3.2. Chức năng của TTCN . 19

1.1.3.3. Các yếu tố cấu thành TTCN . 20

1.1.3.4. Phân loại TTCN. 25

1.1.3.5. Đặc trưng của TTCN . 26

1.1.3.6. Sự tồn tại TTCN ở Việt Nam hiện nay. 27

1.2. Điều kiện hình thành và phát triển TTCN . 30

1.2.1. Điều kiện là gì?. 30

1.2.2. Điều kiện của TTCN. 31

1.2.3. Điều kiện bên trong và điều kiện bên ngoài. 32

CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÁC ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH

THỊ TRƢỜNG CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG.

2.1. Vài nét về TTCN Hải Phòng.

2.2. Thực trạng hoạt động mua, bán, giao dịch trong TTCN HảiPhòng .

2.2.1. Thực trạng mua công nghệ và thiết bị trên địa bàn HảiPhòng .

2.2.2. Thực trạng bán công nghệ và thiết bị trên địa bàn HảiPhòng .6

2.2.3. Phương thức giao dịch và các tổ chức trung gian, môi giới.

2.3. Thực trạng các điều kiện tác động đến quá trình hình thành

TTCN Hải Phòng hiện nay.

2.3.1. Điều kiện bên trong .

2.3.1.1. Nhu cầu công nghệ được đáp ứng.

2.3.1.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu công nghệ.

2.3.1.3. Mối quan hệ giữa bên cung và cầu công nghệ.

2.3.2. Điều kiện bên ngoài.

2.3.2.1. Sự tác động của cơ chế quản lý nhà nước về KH&CN.

2.3.2.2. Nhận thức về vấn đề môi giới công nghệ

2.3.2.3. Mối quan hệ giữa TTCN Hải Phòng với TTCN Việt Nam

và TTCN thế giới, mối quan hệ giữa TTCN với các loại thị trường khác .

2.4. Những ảnh hƣởng của điều kiện bên trong và bên ngoài đến

sự phát triển TTCN Hải Phòng.

CHƢƠNG III: ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG CÔNG

NGHỆ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 .

3.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển TTCN thành phố Hải Phòng

giai đoạn 2010 - 2020.

3.1.1. Quan điểm .

3.1.2. Mục tiêu .

3.1.2.1. Mục tiêu chung.

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể.

3.1.2.3. Một số chỉ tiêu phấn đấu.

3.2. Yêu cầu đặt ra từ quan điểm, mục tiêu phát triển TTCN Hải

Phòng đối với việc xây dựng điều kiện phát triển TTCN Hải

Phòng giai đoạn 2010 – 2020.

3.3. Điều kiện phát triển TTCN Hải Phòng giai đoạn 2010– 2020.

3.3.1. Phát triển các điều kiện bên trong tạo nên TTCN Hải Phòng.7

3.3.1.1. Chủ động thắt chặt mối quan hệ giữa cung và cầu công nghệ.

3.3.1.2. Kích cung - Tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu công

nghệ của các tổ chức KH&CN.

3.3.1.3. Kích cầu – Tăng cường nhu cầu công nghệ của các DN Hải Phòng .

3.3.2. Thúc đẩy sự phát triển của các điều kiện bên ngoài .

3.3.2.1. Tăng cường sự tác động của cơ chế quản lý nhà nước về

KH&CN đến TTCN.

3.3.2.2. Đề cao vai trò và hỗ trợ các tổ chức trung gian, môi giới

nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ

3.3.2.3. Tăng cường phối hợp giữa cấp trung ương và cấp địa phương.

3.3.2.4. Tăng cường phối hợp với bên ngoài nhằm mở rộng quan hệ TTCN.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY