Tóm tắt Luận văn Điều kiện khả thi của quỹ đầu tư mạo hiểm đối với hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Dương

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2

LỜI CẢM ƠN 4

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5

PHẦN MỞ ĐẦU 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Lịch sử nghiên cứu.8

3. Mục tiêu nghiên cứu.9

4. Phạm vi nghiên cứu.9

5. Mẫu khảo sát.10

6.Vấn đề nghiên cứu.10

7. Giả thuyết nghiên cứu.10

8. Phương pháp chứng minh.11

9. Kết cấu của Luận văn.12

CHưƠNG 1 13

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 13

1.1. Khái niệm.13

1.1.1. Khái niệm công nghệ .13

1.1.2. Đổi mới công nghệ.16

1.1.3. Doanh nghiệp công nghiệp .18

1.1.4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa .20

1.1.5. Thị trường chứng khoán .24

1.1.6. Quỹ đầu tư mạo hiểm.25

1.2. Những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tư mạo hiểm.26

1.2.1. Giới thiệu chung về Quỹ đầu tư mạo hiểm .26

1.2.2. Vai trò của Quỹ đầu tư mạo hiểm đối với hoạt động ĐMCN trong các doanh

nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa. .34

Kết luận Chương 1.35

CHưƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU Tư MẠO HIỂM TẠI VIỆT NAM VÀ HOẠT ĐỘNG

ĐMCN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở HẢI DưƠNG

2.1. Thực trạng hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam. .

2.2. Tình hình phát triển và hoạt động của DNNVV ở Hải Dương.

2.2.1. Tình hình phát triển các DNNVV. .

2.2.2. Những đóng góp chủ yếu của các DNNVV.

2.3. Hiện trạng công nghệ và hoạt động ĐMCN của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở

Hải Dương. .

2.3.1. Về trình độ sản phẩm .

2.3.2. Về trình độ thiết bị công nghệ trong sản xuất. .

2.3.3. Về năng lực công nghệ.2.3.4. Về cơ sở hạ tầng công nghệ của các doanh nghiệp

2.3.5. Về các hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp

2.3.6. Về các hoạt động ĐMCN của các doanh nghiệp.

2.4. Nguồn tài chính cho hoạt động ĐMCN trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Dương.

2.4.1. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ . Error!

Bookmark not defined.

2.4.2. Nguồn vốn tín dụng từ các Ngân hàng thương mại.

2.5. Mẫu khảo sát và kết quả khảo sát.

2.5.1. Kết quả thu nhận qua phỏng vấn.

2.5.2. Bàn luận kết quả phỏng vấn .

2.6. Nguyên nhân quỹ đầu tư mạo hiểm chưa đầu tư vốn để các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hải

Dương ĐMCN. .

Kết luận chương 2.

CHưƠNG 3

ĐIỀU KIỆN ĐỂ QUỸ ĐẦU Tư MẠO HIỂM

MANG VỐN ĐẾN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

NHỎ VÀ VỪA Ở HẢI DưƠNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

3.1. Quan điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2020 theo hướng công

nghiệp hoá, hiện đại hoá.

3.2. Định hướng thu hút nguồn vốn ĐMCN từ quỹ đầu tư mạo hiểm cho các doanh nghiệp công

nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Dương.

3.3. Kết quả phỏng vấn sâu.

3.4. Tính minh bạch là cơ sở phát triển bền vững và thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp công

nghiệp nhỏ và vừa. .

3.5. Điều kiện để quỹ đầu tư mạo hiểm đưa vốn đầu tư vào doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa

đổi mới công nghệ.

3.6. Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư mạo hiểm để các doanh nghiệp công

nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Dương thực hiện đổi mới công nghệ.

3.6.1. Đối với Nhà nước:.

3.6.2. Đối với tỉnh Hải Dương .

3.6.3. Đối với bản thân doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa .

3.7. Một số giải pháp hỗ trợ bổ sung để các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Hải

Dương thu hút được vốn đầu tư từ quỹ đầu tư mạo hiểm thực hiện ĐMCN.E

Kết luận chương 3.

KẾT LUẬN

KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với nhà nước.

2. Đối với tỉnh Hải Dương.

3. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Dương.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY