Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy trong các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập ở thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.10

1.1. Tổng quan về quản lý hoạt động dạy học.10

1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý hoạt động giảng dạy .13

1.2.1. Khái niệm quản lý .13

1.2.2. Khái niệm về quản lý giáo dục.13

1.2.3. Các chức năng quản lý giáo dục.14

1.2.4. Các phương pháp quản lý giáo dục .17

1.2.5. Khái niệm về quản lý trường học.17

1.2.6. Khái niệm về hoạt động giảng dạy.18

1.2.7. Khái niệm về quản lý hoạt động giảng dạy.18

1.3. Khái quát về sứ mạng của trường trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống

giáo dục quốc dân Việt Nam .19

1.3.1. Vị trí .19

1.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.19

1.3.3. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp.20

1.3.4. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp .21

1.4. Nội dung quản lý hoạt động giảng dạy.21

1.4.1. Quản lý việc chuẩn bị hoạt động dạy học .21

1.4.2. Quản lý việc lên lớp .22

1.4.3.Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh .27

1.4.4. Quản lý việc sinh hoạt chuyên môn .28Tiểu kết chương 1.34

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TRONG

CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP Ở

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .35

2.1. Khái quát tình hình kinh tế, xã hội và giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh .35

2.2. Khái quát tình hình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp tại TP.HCM .36

2.2.1. Quy mô đào tạo .36

2.2.2. Chất lượng đào tạo TCCN.36

2.2.3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên .37

2.3. Giới thiệu về 2 trường TCCN trong mẫu khảo sát .37

2.3.1. Trường Trung cấp Âu Việt.37

2.3.2. Trường Trung cấp Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.38

2.3.3. Số liệu thống kê khái quát về mẫu khảo sát .38

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy trong các trường trung cấp chuyên

nghiệp ngoài công lập ở thành phố Hồ Chí Minh .39

2.4.1. Nhận định của CBQL và GV về mức độ quan trọng của các nội dung

quản lý HĐGD.40

2.4.2. Thực trạng quản lý việc chuẩn bị hoạt động dạy học.43

2.4.3. Thực trạng quản lý việc lên lớp.49

2.4.4. Thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.55

2.4.5. Thực trạng quản lý việc sinh hoạt chuyên môn .58

2.5. Những yếu tố gây khó khăn trong quản lý hoạt động giảng dạy.67

Tiểu kết chương 2.70

Chương 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TRONG CÁC

TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP Ở THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH .72

3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp .72

3.1.1. Cơ sở lý luận.72

3.1.2. Cơ sở pháp lý.723.1.3. Cơ sở thực tiễn .73

3.2. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giảng dạy

trong các trường TCCN ngoài công lập ở thành phố Hồ Chí Minh .73

3.2.1. Biện pháp 1: Bồi dưỡng, duy trì và phát triển đội ngũ CBQL phù hợp với

nhiệm vụ và quy mô đào tạo .73

3.2.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng, duy trì và phát triển đội ngũ GV phù hợp với

nhiệm vụ và quy mô đào tạo .76

3.2.3. Biện pháp 3: Nâng cao nhận thức cho CBQL (nhất là Hội đồng quản trị)

và GV về giáo dục nghề nghiệp .78

3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường động viên, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đổi

mới phương pháp, phương tiện dạy học.80

3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường quản lý việc sinh hoạt chuyên môn của Khoa,

tổ bộ môn.81

3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ

cho hoạt động dạy học.83

3.3. Kết quả khảo nghiệm ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên về tính cần thiết

và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất .85

Tiểu kết chương 3.89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .90

TÀI LIỆU THAM KHẢO .93

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY