Tóm tắt Luận văn Nhận thức của trí thức Hà Nội về vai trò của cán bộ nữ trong việc tham gia lãnh đạo, quản lý nhà nước hiện nay

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Ý nghĩa khoa học của đề tài . 2

3. Mục tiêu nghiên cứu. 3

4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3

5. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu. 4

5.1. Đối tương nghiên cứu . 4

5.2. Khách thể nghiên cứu . 4

5.3. Phạm vi nghiên cứu . 4

6. Phương pháp nghiên cứu . 4

6.1. Phương pháp phân tích tài liệu. 4

6.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng . 5

6.3. Phương pháp nghiên cứu định tính . 6

6.4. Phương pháp quan sát. 6

7. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết . 7

7.1. Giả thuyết nghiên cứu . 7

7.2. Khung lý thuyết, mô tả các biến số . 9

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH

CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG .10

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 10

2 . Cơ sở lý luận của đề tài. 12

2.1. Lý thuyết biến đổi về xã hội. 12

2.2. Lý luận xã hội học về định hướng giá trị. 13

2.3. Lý thuyết xã hội hoá. 154

2.4. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí

Minh về quản lý Nhà nước và công tác cán bộ . 18

3. Một số khái niệm công cụ. 21

3.1. Khái niệm nhận thức . 21

3.2. Khái niệm trí thức . 22

3.3. Khái niệm lãnh đạo, quản lý nhà nước. 22

3.4. Khái niệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. 24

3.5. Khái niệm vị thế, vai trò xã hội . 27

3.6. Khái niệm vai trò của cán bộ nữ trong việc tham gia lãnh đạo

quản lý nhà nước. 29

3.7. Một số khái niệm liên quan khác. 30

CHưƠNG II: THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA TRÍ THỨC HÀ NỘI VỀ VAI

TRÒ CỦA CÁN BỘ NỮ THAM GIA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NHÀ NưỚCHIỆN NAY . 33

1. Một số nét về đặc điểm kinh tế xã hội của địa bàn khảo sát . 33

2. Vài nét khái quát về tình hình tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ

nữ của nước ta hiện nay . 36

3. Một số đặc điểm của trí thức trong mẫu khảo sát . 40

4. Nhận thức của trí thức Hà Nội về vai trò tham gia lãnh đạo, quản

lý Nhà nước của đội ngũ cán bộ nữ hiện nay. 43

4.1. Nhận thức của trí thức về sự tham gia lãnh đạo, quản lý Nhà

nước của cán bộ nữ qua khảo sát tại địa bàn nghiên cứu . 43

4.2. Nhận thức và đánh giá về năng lực, khả năng lãnh đạo, quản

lý Nhà nước của trí thức đối với cán bộ nữ hiện nay .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY