Luận án Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 7

1.1. Tình hình nghiên cứu về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất 7

1.2. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài việc

làm cho nông dân bị thu hồi đất ở Việt Nam và thành phố Đà Nẵng

hiện nay 20

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM CHO

NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH

CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA 24

2.1. Cơ sở lý luận về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất 24

2.2. Phương thức tạo việc làm và các nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc

làm của nông dân bị thu hồi đất 45

2.3. Kinh nghiệm của một số địa phương về tạo việc làm cho nông

dân bị thu hồi đất 64

Chương 3: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN BỊ THU HỒI

ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ

HÓA Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 73

3.1. Tác động của thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa

đến việc làm của nông dân 73

3.2. Thực trạng thực hiện các phương thức tạo việc làm cho nông dân bị

thu hồi đất ở thành phố Đà Nẵng từ năm 2001 đến nay 88

3.3. Đánh giá chung về tạo việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá

trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng 102

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG

DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP

HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 118

4.1. Dự báo nhu cầu thu hồi đất và quan điểm về tạo việc làm cho nông

dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa 118

4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tạo việc làm cho

nông dân bị thu hồi đất 126

KẾT LUẬN 157

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 160

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161

PHỤ LỤC 172

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY