Luận án Ý thức chính trị của sinh viên ở nƣớc ta hiện nay - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN. 7

1.1. Tình hình nghiên cứu về ý thức chính trị và công tác giáo dục ý thức

chính trị cho sinh viên. 7

1.1.1. Quan niệm về ý thức chính trị. 7

1.1.2. Quan niệm về ý thức chính trị của sinh viên . 12

1.1.3. Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên.15

1.2. Khái quát kết quả và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu . 22

1.2.1. Khái quát kết quả nghiên cứu. 22

1.2.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 24

Chương 2. Ý THỨC CHÍNH TRỊ VÀ Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA SINH

VIÊN VIỆT NAM . 27

2.1. Ý thức chính trị . 27

2.2. Sinh viên và những phương thức thể hiện ý thức chính trị của sinhviên. 41

2.2.1. Sinh viên và ý thức chính trị của sinh viên. 41

2.2.2. Những phương thức thể hiện ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam46

2.3. Sự cần thiết phải nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên . 55

2.3.1. Nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên xuất phát từ vị trí và vai trò của

sinh viên trong xã hội. 55

2.3.2. Góp phần giáo dục - đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa phát triển toàn

diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 58

2.3.3. Nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên góp phần đấu tranh với những

quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực

thù địch. 62Chương 3. THỰC TRẠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN

VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 69

3.1. Những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến ý thức chính trị

của sinh viên Việt Nam . 69

3.1.1. Kinh tế của Việt Nam và toàn cầu hóa hiện nay. 69

3.1.2. Sự tác động của môi trường chính trị - xã hội . 71

3.1.3. Yếu tố văn hóa, giáo dục. 74

3.1.4. Những đặc điểm, tâm sinh lý lứa tuổi của sinh viên Việt Nam. 77

3.2. Thực trạng ý thức chính trị của sinh viên hiện nay. 80

3.2.1. Thái độ trong việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư

tưởng Hồ Chí Minh . 80

3.2.2. Niềm tin đối với sự nghiệp đổi mới và định hướng lý tưởng chính trị

của bản thân trong quá trình học tập, rèn luyện trên giảng đường đại học. 84

3.2.3. Thái độ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

của dân tộc. 91

3.2.4. Nhận thức và ý chí chính trị trong việc thực hiện đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 96

3.2.5. Hành vi chính trị của sinh viên được biểu hiện trong hoạt động đoàn thể

chính trị - xã hội hiện nay . 103

3.3. Nguyên nhân thực trạng ý thức chính trị của sinh viên Việt Namhiện nay . 108

3.3.1. Nguyên nhân của những mặt tích cực. 108

3.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế . 112

Chương 4 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ

BẢN NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN

VIỆT NAM. 1174.1. Một số vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao ý thức chính trị cho sinh

viên Việt Nam hiện nay. 117

4.1.1. Mâu thuẫn giữa việc phát huy yếu tố tích cực chính trị, với sự thiếu quan

tâm tự giác, biểu hiện sai lệch về ý thức chính trị của sinh viên hiện nay . 117

4.1.2. Mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao ý thức chính trị của chủ thể giáo dục với

những hạn chế, bất cập trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tính đa dạng,

phức tạp của thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội hiện nay. 120

4.1.3. Mâu thuẫn giữa chính sách đào tạo, việc làm và các chính sách khác

góp phần nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên với những bất cập trong việc

thực hiện những chính sách đó. 123

4.2. Những giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam

giai đoạn hiện nay. 124

4.2.1. Nhóm giải pháp về kinh tế . 124

4.2.2. Nhóm giải pháp về chính trị - tư tưởng. 128

4.2.3. Nhóm giải pháp về văn hóa - xã hội . 141

4.2.4. Giải pháp tăng cường giáo dục kết hợp với tự rèn luyện ý thức chính trị

của sinh viên. 145

C. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY