Luận án Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu)

(Bản scan)

Hệ thống văn bàn pháp luật quan lý và phát triển dò thị bao gồm các Luật, các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quàn lý dô thị. Khung pháp luật này liên quan đen nhiều lình vực quàn lý: kiến trúc - quy hoạch, đẩu tư xây dựng, quan lý kinh doanh bất động san, sư dụng đất, nhà, cơ sớ hạ tầng đô thị. Hiện nay hộ thống văn ban pháp luật trong công tác quan lý đô thị còn chồng chéo, xung đột nhau về nội dung; chưa đáp ứng dược yêu cầu thống nhắt quàn lý và phát triển đô thị phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quan lý cùa nhà nước. Ngoài ra, việc đầu tư nghiên cứu xây dựng mới hộ thống các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn lình vực quy hoạch và quan lý đô thị chưa phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Việc tô chức thực hiện các văn bàn pháp luật dã ban hành kém hiệu quà. Chất lượng các dồ án quy hoạch dô thị còn yếu về những nội dung kinh tế, pháp luật, sinh thái, môi trường và xã hội, chưa dáp ứng yêu cầu làm cơ sờ quan lý phát triền đô thị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY