Luận án Nâng cao chất lượng đào tạo nghề công nghệ ô tô

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

MỤC LỤC. ii

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU. viii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ . ix

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1 Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài luận án . 1

2 Mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài luận án . 4

3 Kết cấu của luận án. 5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐÀO TẠO VÀ

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ . 6

1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước liên

quan đến đề tài luận án . 6

1.1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố ở nước ngoài . 6

1.1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố trong nước . 10

1.1.3 Những vấn đề thuộc đề tài luận án chưa được các nghiên cứu đã công bốgiải quyết . 18

1.1.4 Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu giải quyết. 19

1.2 Phương hướng giải quyết các vấn đề nghiên cứu của luận án . 20

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài luận án . 20

1.2.2 Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài luận án . 21

1.2.3 Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án . 21

1.2.4 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đề tài luận án . 23

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ CHẤT LƯỢNG

ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ. 28

2.1 Đào tạo nghề và vai trò đào tạo nghề Công nghệ ô tô trong nền kinh tế thịtrường . 28iii

2.1.1 Khái niệm đào tạo nghề và đào tạo nghề Công nghệ ô tô . 28

2.1.2 Đặc điểm thị trường lao động ngành Công nghiệp ô tô và những yêu cầu

đặt ra đối với đào tạo nghề Công nghệ ô tô . 31

2.1.3 Nội dung của quản lý đào tạo nghề Công nghệ ô tô . 33

2.1.4 Vai trò của đào tạo nghề Công nghệ ô tô đối với phát triển kinh tế - xã hội

và với ngành Công nghiệp ô tô . 37

2.2 Chất lượng đào tạo nghề Công nghệ ô tô và tiêu chí đánh giá . 42

2.2.1 Chất lượng đào tạo nghề . 42

2.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo nghề Công nghệ ô tô . 47

2.3 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề Công nghệ ô tô . 50

2.3.1 Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài . 50

2.3.2 Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong . 52

2.4 Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề của một số nước trên thế

giới và bài học cho Việt Nam . 57

2.4.1 Kinh nghiệm của Hàn Quốc . 57

2.4.2 Kinh nghiệm của Nhật Bản . 58

2.4.3 Kinh nghiệm của Đài Loan . 65

2.4.4 Bài học kinh nghiệm rút ra cho đào tạo nghề Công nghệ ô tô ở Việt Nam 66

Kết luận chương 2 . 68

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG

NGHỆ Ô TÔ Ở VIỆT NAM . 70

3.1 Khái quát thực trạng đào tạo nghề và đào tạo nghề Công nghệ ô tô ở ViệtNam . 70

3.1.1 Quy mô đào tạo nghề ở Việt Nam . 70

3.1.2 Mạng lưới đào tạo nghề ở Việt Nam . 72

3.1.3 Tỷ lệ tốt nghiệp đào tạo nghề của học sinh sinh viên . 73

3.1.4 Việc làm của người học sau khi tốt nghiệp . 74iv

3.1.5 Thưc tr ̣ ang c ̣ ác yếu tố ảnh hưở ng đến chất lương đ ̣ ào tao ngh ̣ ề và chất

lương đ ̣ ào tao ngh ̣ ề Công nghê ô tô . 75 ̣

3.2 Thực trạng chất lượng đào tạo nghề Công nghệ ô tô hiện nay ở Việt Nam . 95

3.2.1 Thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định quản lý

đào tạo nghề . 95

3.2.2 Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh . 95

3.2.3 Tổ chức đào tạo nghề . 97

3.2.4 Tổ chức thi cử và đánh giá chất lượng . 101

3.3 Thực trạng chất lượng đào tạo nghề Công nghệ ô tô theo các tiêu chí . 102

3.3.1 Kết quả tốt nghiệp. 102

3.3.2 Việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp . 103

3.3.3 Mức độ hài lòng của doanh nghiệp . 104

3.4 Đánh giá chung về chất lượng đào tạo nghề Công nghệ ô tô . 106

3.4.1 Những kết quả đạt được . 106

3.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân . 107

Kết luận chương 3 . 110

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ

CÔNG NGHỆ Ô TÔ Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ

TRƯỜNG LAO ĐỘNG. 112

4.1 Bối cảnh, cơ hội và thách thức đối với ngành công nghiệp ô tô, đào tạo nghề

Công nghệ ô tô ở Việt Nam đến năm 2025 . 112

4.1.1 Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến phát triển ngành Công

nghiệp ô tô . 112

4.1.2 Cơ hội, thách thức đối với ngành Công nghiệp ô tô và đào tạo nghề Công

nghệ ô tô Việt Nam . 113

4.2 Xu hướng phát triển của ngành Công nghiệp ô tô đến năm 2025 . 117

4.3 Mục tiêu, quan điểm và phương hướng nâng cao chất lương đ ̣ ào tao ngh ̣ ề

Công nghê ô tô ở Việt Nam đến năm 2025 . 119 ̣v

4.4 Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề Công nghệ ô tô ở Việt Nam

đến năm 2025 . 122

4.4.1 Giải pháp về cơ chế, chính sách của Nhà nước . 122

4.4.2 Giải pháp về các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc về môi trường

bên trong cơ cở giáo dục nghề nghiệp. 125

4.4.3 Giải pháp tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào đào tạo . 131

4.4.4 Giải pháp đề xuất mô hình Xưởng – Trường ứng dụng tại các cơ sở giáo

dục nghề nghiệp . 134

4.5 Kiến nghị . 143

4.5.1 Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước . 143

4.5.2 Kiến nghị với các doanh nghiệp . 145

Kết luận chương 4 . 146

KẾT LUẬN. 147

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY