Đề tài Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Những vấn đề chung về Ngân hàng thương mại 4

1.1.1. Khái niệm 4

1.1.2. Chức năng của NHTM 5

1.1.2.2. Chức năng tạo tiền gửi 6

1.1.2.3. Chức năng làm trung gian tài chính 6

1.1.3. Những hoạt động cơ bản của NHTM 7

1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 7

1.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 7

1.1.3.3. Nghiệp vụ trung gian 10

1.2. Khái quát về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng TM 10

1.2.1. Khái niệm về hoạt đông bảo lãnh ngân hàng 10

1.2.2. Đặc điểm, chức năng, vai trò của hoạt động bảo lãnh ngân hàng 11

1.2.2.1. Đặc điểm của hoạt độnh bảo lãnh ngân hàng 11

1.2.2.2. Chức năng của hoạt động bảo lãnh 12

1.2.2.3. Vai trò của hoạt động bảo lãnh. 13

1.2.3. Phân loại bảo lãnh Ngân hàng. 14

1.2.4.Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh. 17

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh 18

1.2.5.1. Nhân tố khách quan 18

1.2.5.2. Nhân tố chủ quan. 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NHTM CP NHÀ HÀ NỘI 22

2.1. Khái quát về NHTM CP Nhà Hà Nội 22

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Habubank 22

2.1.1.1. Lịch sử hình thành: 22

2.1.1.2 . Phương châm hoạt động của Habubank 24

2.1.1.3. Những hoạt động cơ bản của Habubank 24

2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức Habubank. 26

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Habubank 26

2.1.3.1. Tình hình huy động vốn .28

2.1.3.2. Tình hình tín dụng 31

2.2. Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Habubank 34

2.2.1. Hình thức phát hành bảo lãnh 34

2.2.2. Một số chỉ tiêu 35

2.2.2.1. Qui mô, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng hoạt động bảo lãnh 35

2.2.2.2. Chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động bảo lãnh 38

2.2.2.3. Chỉ tiêu số món bảo lãnh. 38

2.2.2.4. Chỉ tiêu dư nợ bảo lãnh quá hạn 39

2.2.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng hoạt động bảo lãnh tại HBB. 39

2.2.3.1. Khả năng đáp ứng nhu cầu bảo lãnh của khách hàng 39

2.2.3.2. Khả năng thu hút khách hàng 40

2.2.3.3. Hình thức bảo đảm bảo lãnh 41

2.2.4. Đánh giá mở rộng hoạt động bảo lãnh ở Habubank từ năm 2004 đến nay. 42

2.2.4.1. Kết quả đạt được 43

2.2.4.2. Những mặt hạn chế 45

2.2.4.3. Nguyên nhân 45

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI HABUBANK. 50

3.1. Định hướng phát triển của Habubank. 50

3.1.1. Định hướng chung. 50

3.1.2. Định hướng mở rộng hoạt động bảo lãnh. 51

3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Habubank. 52

3.2.1. Trước hết, Habubank phải nhận thức và quan tâm hơn nữa đến nghiệp vụ bảo lãnh. 52

3.2.2. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ 54

3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng 58

3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động marketing. 59

3.2.5. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngân hàng 62

3.3. Một số kiến nghị. 63

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ và các cơ quan chức năng. 63

3.3.1.1. Môi trường pháp lý: 63

3.3.1.2. Môi trường kinh tế 64

3.3.2 Kiến ngghị đối với ngân hàng nhà nước 65

3.3.3. Kiến nghị với doanh nghiệp. 67

KẾT LUẬN. 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY