Đề tài Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng

Contents

LỜI MỞ ĐẦU . 4

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LưƠNG . 7

1. Khái niệm, bản chất và các nguyên tắc trả lương. 8

1.1 Khái niệm về tiền lương. 8

1.2 Bản chất và ý nghĩa của tiền lương . 10

1.3 Các nguyên tắc tiền lương . 11

1.3.1 Trả lương bằng nhau cho lao động như nhau. 11

1.3.2 Bảo đảm tăng năng suất lao động bình quân. 12

1.3.3 Bảo đảm thu nhập tiền lương hợp lý giữa các ngành nghề khác nhau

trong nền kinh tế. . 12

1.3.4. Khuyến khích bằng lợi ích vật chất kết hợp với giáo dục chính trị tư

tưởng cho người lao động. 13

2. Các chế độ tiền lương của nhà nước áp dụng cho doanh nghiệp. 14

2.1 Quan điểm đối với tiền lương. . 14

2.2 Chế độ lương cụ thể trong các doanh nghiệp nhà nước. 14

2.2.1 Chế độ tiền lương theo cấp bậc . 14

2.2.2 Chế độ tiền lương theo chức danh . 14

2.2.3 Các khoản phụ cấp, phụ trợ và thu nhập khác . 15

3. Các hình thức trả lương. 16

3.1 Trả lương theo sản phẩm. 16

3.1.1 Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân . 16

3.1.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể. . 17

3.1.3 Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp . 18

3.1.6 Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng. 20

3.2 Hình thức trả lương theo thời gian. 20

3.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn . 21

3.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng. 22

4. Kế hoạch quỹ lương. . 232

4.1 Căn cứ vào kế hoạch lao động và tiền lương bình quân. . 23

4.2 Căn cứ vào doanh thu kỳ kế hoạch, tỷ trọng tiền lương trong doanh thu

theo công thức:. 23

4.4 Căn cứ vào đơn giá tiền lương lợi nhuận. 24

5. Tiền thưởng. . 25

5.1 Bản chất của tiền thưởng. . 25

5.2 Công tác tiền thưởng. 25

5.3 Một số hình thức thưởng trong doanh nghiệp . 25

PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ. 27

HOÀNG DIỆU - CẢNG HẢI PHÒNG . 27

2.1. Quá trình hình thành và phát triển cảng Hải Phòng. 28

2. 1. 1 Giới thiệu chung về Cảng Hải Phòng. 28

2.2. Tổng quan về xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 29

2.2.3. Ngành nghề kinh doanh . 32

2.2. 7. Những thuận lợi và khó khó của Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu. 42

2.2.7.1. Thuận lợi . 42

2.2.7.2. Khó khăn. 43

PHẦN III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH LưƠNG CHO CÔNG NHÂN

XẾP DỠ CỦA XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 45

I. Định mức, đơn giá tiền lương. 46

II. Định mức đơn giá xếp dỡ, đóng gói hàng rời. 46

III. Tiền lương và các khoản thu nhập. 55

3. Phân phối tiền lương và phụ cấp lương . 61

IV. Các chứng từ thanh toán. 64

VI. Đánh giá chung về công tác tính tiền lương:. 76

2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tính lương cho công nhân xếp dỡ tại

xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 77

2.1 Giải pháp 1: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực làm việc của nhânviên. . 77

2.2 Giải pháp 2: Xây dựng lại cách tính lương theo doanh thu . 803

KẾT LUẬN . 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY