Đề tài Vận dụng quy trình cấp tín dụng của ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam-Chi nhánh Hồng Bàng để xác định hạn mức tín dụng cho công ty cổ phần Tuấn Nguyệt

MỤCLỤC

Lý do chọn đề tài .1

PHẦN I:.4

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ QUY TRÌNH CHO VAY THEO HẠN

MỨC TÍN DỤNG.4

1. Tín dụng và phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.4

1.1. Khái niệm. .4

1.2. Chức năng của cho vay theo hạn mức tín dụng. .5

1.3. ưu nhược điểm của cho vay theo hạn mức tín dụng. .5

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến HMTD.5

1.4.1. Nhân tố chủ quan.5

1.4.2. Các nhân tố khách quan.6

2. Cách xác định hạn mức tín dụng.6

2.1. Căn cứ xác định hạn mức tín dụng khách hàng: .6

2.2. Cách thức xác định hạn mức tín dụng.7

2.2.1. Xác định HMTD dựa vào chênh lệch nguồn và sử dụng nguồn.7

2.2.2. Xác định HMTD dựa vào lưu chuyển tiền tệ. .8

3. Quy trình cấp tín dụng.9

3.1. Quy trình cấp tín dụng tổng quát. .9

3.1.1. Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng.10

3.1.2. Phân tích tín dụng.10

3.1.3. Quyết định tín dụng. .11

3.1.4. Giải ngân.11

3.1.5. Giám sát, thu nợ và thanh lý tín dụng. .12

3.2. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp để xác định hạn mức tíndụng.12

3.2.1. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. .12

3.2.1.1. Phương pháp so sánh. .12

3.2.1.2. Phân tích chỉ số:.13

3.2.1.3. Dự báo dòng tiền:.193.2.2. Các bước công việc trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.20

3.2.3. Thẩm định số liệu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp.20

3.2.3.1. Kiểm tra tổng quát báo cáo tài chính. .20

3.2.3.2. Đánh giá chất lượng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp.21

3.3. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.24

3.3.1. Phân tích cơ cấu và biến động tài sản-nguồn vốn.24

3.3.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động tài sản. .24

3.3.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn. .25

3.3.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. .26

3.3.2.1. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. .26

3.3.3. Phân tích khả năng thanh toán của DN.27

3.3.3.1. Phân tích tình hình công nợ. .27

3.3.3.2. Phân vốn lưu chuyển.28

3.3.3.3. Phân tích tình hình sử dụng nguồn tài trợ.29

3.4. Phân tích dòng tiền của DN. .30

3.4.1. Đánh giá chung.30

3.4.2. Phân tích lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh:.31

3.4.2.1. Phân tích lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư.33

3.4.2.2. Phân tích lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. .34

3.4.3. Dự báo dòng tiền của DN. .35

3.4.3.1. Lập dự báo dòng tiền.35

3.4.3.2. Các bước thực hiện dự báo nhanh về dòng tiền. .37

3.4.4. Phân tích đảm bảo nợ vay.38

3.4.4.1. Nguyên tắc phân tích.38

3.4.4.2. Nội dung phân tích.38

3.4.5. Phối hợp các nội dung để đánh giá tổng hợp DN.39

3.5. Các tiêu chí phi tài chính.40

3.5.1. Tiêu chí lưu chuyển tiền tệ. .40

3.5.2. Tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý. .40

3.5.3. Tiêu chí tình hình và uy tín với ngân hàng.403.5.3.1. Quan hệ tín dụng .40

3.5.3.2. Quan hệ phi tín dụng.41

3.5.4. Tiêu chí môi trường kinh doanh.41

3.5.5. Tiêu chí các đặc điểm hoạt động khác. .41

PHẦN 2: .42

VẬN DỤNG QUY TRÌNH CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN

HÀNG TMCP CÔNG THưƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH HỒNG BÀNG ĐỂ XÁC

ĐỊNH HẠN MỨC TÍN DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN NGUYỆT.42

1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh HồngBàng. .42

1.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương

chi nhánh Hồng Bàng.42

1.1.1. Cơ cấu tổ chức .43

1.1.2. Các sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Vietinbank Hồng Bàng.47

1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh của VietinBank Hồng Bàng 2010-2012. .50

2. Quy trình cho vay theo hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt

Nam-chi nhánh Hồng Bàng.52

2.1. Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp HMTD.52

2.2. Thẩm đinh, lập tờ trình thẩm định và đề xuất quyết định hạng tín dụng, hạn

mức tín dụng của khách hàng.54

2.3. Xét duyệt hạn mức tín dụng cho khách hàng.56

2.4. Thông báo cho khách hàng; Cập nhật dữ liệu trên hệ thống INCAS. .56

2.5. Theo dõi, điều chỉnh hạn mức tín dụng cho khách hàng. .56

2.6. Lưu giữ, luân chuyển hồ sơ.57

3. Vận dụng quy trình cấp hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương

Việt Nam-chi nhánh Hồng Bàng để xác định hạn mức tín dụng cho công ty cổ phầnTuấn Nguyệt. .57

3.1. Thông tin chi tiết khách hàng.57

3.1.1. Thông tin khách hàng. .57

3.1.2. Hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng do khách hàng cung cấp.583.1.3. Thẩm định về bộ máy tổ chức bộ máy hoạt động.58

3.1.4. Quan hệ với tổ chức tín dụng khác.61

3.2. Thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh.61

3.2.1. Nguồn số liệu và đánh giá chất lượng nguồn số liệu.61

3.2.2. Hoạt động kinh doanh. .61

3.3. Tình hình tài chính. .69

3.3.1. Chỉ số về khả năng thanh toán.77

3.3.2. Chỉ số hoạt động.77

3.3.3. Nhóm chỉ số cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính. .78

3.3.4. Lưu chuyển tiền tệ.79

3.4. Kết quả chấm điểm và xếp hạng tín dụng.80

3.5. Thẩm định rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro.81

3.6. Thẩm định tài sản đảm bảo của công ty cổ phần Tuấn Nguyệt. .83

3.7. Phân tích và tính toán nhu cầu tín dụng của công ty cổ phần Tuấn Nguyệt. .86

3.8. Dự kiến lợi ích thu được khi Vietinbank Hồng Bàng nếu chấp thuận cho công

ty cổ phần Tuấn Nguyệt vay theo hạn mức tín dụng. .93

3.8.1. Với việc cấp hạn mức tín dụng như đề xuất ở trên, Chi nhánh Hồng Bàng kỳ

vọng về lợi ích phi tín dụng thu được như sau:.93

3.8.2. So sánh lợi ích giữa vay theo món và vay theo HMTD.94

PHẦN 3: .96

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT. .96

1. Định hướng về cho vay theo hạn mức tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương

Việt Nam – chi nhánh Hồng Bàng. .96

2. Đánh giá và đề xuất.98

3. Gợi ý và giải pháp. .99

KẾT LUẬN .105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY