Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LưỢNG TÍN

DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI . 3

1.1, Ngân hàng thương mại và các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại:. 3

1.1.1, Khái niệm về Ngân hàng thương mại: . 3

1.1.2, Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại: . 3

1.2, Hoạt động Tín dụng của Ngân hàng thương mại:. 4

1.2.1, Khái niệm Tín dụng: . 4

1.2.2, Đặc trưng của tín dụng ngân hàng . 5

1.2.3, Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. 6

1.2.4, Phân loại Tín dụng Ngân hàng:. 8

1.3, Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. 16

1.3.1, Quan niệm về chất lượng tín dụng:. 16

1.3.2, Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng:. 17

1.3.3, Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng. 20

1.3.4, Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng:. 22

CHưƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LưỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN

HÀNG TMCP KIÊN LONG- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. 28

2.1, Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long và chi nhánh Kiên Long Hải

Phòng- sự hình thành và phát triển. . 28

2.1.1, Lịch sử hình thành, phát triển của NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh HảiPhòng:. 28

2.1.2, Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban của NH TMCP Kiên

Long- Chi nhánh Hải Phòng: . 30

2.1.3, Kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP Kiên Long- Chi nhánh Hải

Phòng thời gian từ năm 2009-2011:. 32

2.1.4, Một vài nét về địa bàn hoạt động của NH TMCP Kiên Long- Chi nhánhHải Phòng:. 38

2.2, Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần KiênLong- Chi nhánh Hải Phòng: . 40

2.2.1, Thực trạng hoạt động tín dụng:. 40

2.2.2, Thực trạng chất lượng tín dụng:. 45

2.2.2.2, Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu:. 49

2.2.2.3, Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng. 50

2.3, Đánh giá về thực trạng chất lượng tín dụng tại NH TMCP Kiên Long- Chi

nhánh Hải Phòng:. 56

2.3.1, Những kết quả đạt được:. 56

2.3.2, Những điểm hạn chế: . 58

2.3.3, Nguyên nhân: . 58

CHưƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LưỢNG TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. 62

3.1, Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng của Chi nhánh Kiên Long HảiPhòng. 62

3.1.1, Định hướng hoạt động chung của toàn hệ thống Kiên Long:. 62

3.1.2, Định hướng của Chi nhánh Kiên Long Hải Phòng:. 63

3.2, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của NHTMCP Kiên Long- Chi

nhánh Hải Phòng:. 64

3.2.1, Giải pháp dài hạn: . 64

3.2.2, Giải pháp ngắn hạn: . 75

3.3, Một số kiến nghị :. 76

3.3.1, Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long: . 76

3.3.2, Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:. 77

3.3.3, Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan:. 78

KẾT LUẬN . 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY