Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội

Lời mở đầu 1

Chương 1 : Tổng quan về ngân hàng kĩ thương Techcombank Hà Nội. 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Techcombank : 2

2. Chức năng nhiệm vụ chung của ngân hàng 5

2.1 Trung tâm Thanh toán 5

2.2 Trung tâm kinh doanh 6

2.3 Phòng quản lý vốn giao dịch tiền tệ và ngoại hối 6

2.4 Phòng Kế Toán Tài chính 7

2.5 Phòng quản lý tín dụng 7

2.6 Phòng Thông Tin Điện Toán 8

2.7 Phòng kế hoạch tổng hợp 9

2.8 Phòng Marketing 9

2.9 Phòng quản lý nhân sự 10

2.10 Phòng kiểm soát nội bộ 10

2.11 Văn phòng 11

2.12 Văn phòng hội đồng quản trị 11

2.13 Ban đào tạo : 11

2.14 Ban quản lý chất lượng(ISO) 12

2.15 Ban quản lý uỷ thác đầu tư, quản lý tài sản và thị trường vốn 13

2.16 Ban phát triển sản phẩm và dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp 13

2.17 Trung Tâm Thẻ 13

3. Những kết quả đã đạt được và thực trạng kinh doanh của ngân hàng ngân hàng Techcombank 14

3.1. Những kết quả mà ngân hàng đã đạt được 14

3.1.1. Nhân sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng 14

3.1.2 Công tác đào tạo được nâng cao 15

3.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng được thực hiện nhất quán 15

3.1.4 Quản trị rủi ro thị trường được cải tiến hiện đại 16

3.1.5 Chú trọng quản trị rủi ro hoạt động 16

3.1.6 Công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng tạo nên hình ảnh đẹp cho Ngân hàng 16

3.2. Các lĩnh vực hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng 17

3.2.1 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Ngân hàng: 17

3.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng trong 3 năm 2004, 2005, 2006 : 18

3.3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 19

4. Định hướng phát triển của ngân hàng Techcombank : 20

4.1. Định hướng năm 2007: 20

4.2. Định hướng phát triển năm 2010 21

Chương 2 : Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng 23

1.1. Khái niệm về hoạt động tín dụng của ngân hàng : 23

1.1.1. Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại : 24

1.1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng : 25

1.1.2.1. Định nghĩa rủi ro tín dụng : 25

1.1.2.2. Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng : 26

1.1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng : 27

1.1.2.4. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng và những tác động xấu do rủi ro tín dụng gây ra : 30

1.2. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng : 31

1.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng 32

1.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng : 32

1.2.3. Thực hiện hạn chế các hậu quả, tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra : 43

Chương 3 :Các giải pháp giảm rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội 45

1.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội 45

1.2 Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội : 46

1.2.1 Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ : 46

1.2.2 Đẩy mạnh công tác tổ chức và đào tạo cán bộ quản lý và nhân viên tín dụng : 46

1.2.3 Cung cấp dịch vụ tư vấn tín dụng cho khách hàng một cách đầy đủ và chính xác : 48

1.2.4 Thông tin khách hàng cần được đánh giá đầy đủ và chính xác : 51

1.2.5 Tập trung quyền phán quyết những món cho vay lớn lên Hội sở : 52

1.2.6 Lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng : 52

Kết luận 54

Danh mục tài liệu tham khảo 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY