Tóm tắt Luận văn Vai trò của tòa án trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA

TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

TÍN DỤNG . 5

1.1. Khái quát về tranh chấp HĐTD . 5

1.1.1. Khái niệm HĐTD . 5

1.1.2. Khái niệm tranh chấp HĐTD . 6

1.1.3. Các phương thức giải quyết tranh chấp HĐTD và vai

trò của Tòa án . 12

1.2. Sự tham gia của Tòa án trong giải quyết tranh chấp HĐTD . 22

1.2.1. Sự tham gia của Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và

chuẩn bị . 22

xét xử. 22

1.2.2. Sự tham gia của Tòa án trong giai đoạn xét xử vụ án. 27

1.2.3. Sự tham gia của Tòa án trong giai đoạn thi hành án . 31

Kết luận chương 1 . 33

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN VAI TRÒ CỦA TÒA

ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

TÍN DỤNG . 34

2.1. Thực tiễn tham gia của Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và

chuẩn bị xét xử . 34

2.2.Thực tiễn tham gia của Tòa án trong giai đoạn xét xử vụ án . 39

2.3. Thực tiễn tham gia của Tòa án trong giai đoạn thi hành án . 47

Kết luận chương 2 . 51CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO VAI TRÒ

CỦA TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP

ĐỒNG TÍN DỤNG . 52

3.1. Một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành về giải

quyết tranh chấp HĐTD tại Tòa án. . 52

3.1.1. Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về áp dụng thủ

tục rút gọn đối với giải quyết tranh chấp HĐTD tại Tòa án. . 52

3.1.2. Hoàn thiện quy định pháp luật về chứng minh và chứng cứ. 55

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về

giải quyết tranh chấp HĐTD tại Tòa án . 58

3.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán . 58

3.2.2. Nâng cao năng lực của cán bộ tín dụng ngân hàng . 62

3.2.3. Nâng cao ý thức pháp luật của các doanh nghiệp và người dân . 63

KẾT LUẬN . 65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY