Tóm tắt Luận văn Thực trạng tìm kiếm tài liệu của sinh viên trong quá trình chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.5

1. Lí do chọn đề tài: .5

2. Ý nghĩa khoa học & ý nghĩa thực tiến:.6

2.1. Ý nghĩa khoa học: .6

2.2 Ý nghĩa thực tiễn:.6

3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu: .6

3.1 Mục đích nghiên cứu:.6

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: .7

4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu, mẫu nghiên cứu:.7

4.1 Đối tượng nghiên cứu:.7

4.2 Khách thể nghiên cứu:.7

4.3 Phạm vi nghiên cứu:.8

4.4 Mẫu nghiên cứu:.8

5. Phương pháp nghiên cứu: .8

6. Giả thuyết nghiên cứu, khung lý thuyết: .10

6.1 Giả thuyết nghiên cứu: .10

6.2. Sơ đồ khung lý thuyết .10

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.12

1. Cơ sở lý luận.12

1.1. Phương pháp luận nghiên cứu:.12

1.2. Lý thuyết áp dụng:

1.2.1. Lý thuyết hành động xã hội của Max Weber

1.2.2. Lý thuyết chức năng cấu trúc của T. Parsons: (AGIL)

1.3 Các khái niệm công cụ:

1.3.1. Sinh viên:

1.3.3 . Đào tạo theo niên chế:

1.3.4. Tài liệu:

2. Cơ sở thực tiễn:

2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu:

2.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu: 4

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN TÀI LIỆU, LOẠI TÀI LIỆU VÀ

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VIỆC TÌM KIẾM TÀI LIỆU CỦA SINH VIÊN

2.1. Thực trạng nguồn tài liệu, loại tài liệu và mức độ đáp ứng việc tìm

kiếm tài liệu của sinh viên :

2.1.1. Các nguồn tài liệu sinh viên hay tìm kiếm :

2.1.2. Loại tài liệu sinh viên hay tìm kiếm:

2.1.3.Mức độ tìm kiếm tài liệu của sinh viên:

2.1.4. Mức độ hài lòng của sinh viên về các nguồn tài liệu hay tìm kiếm:

2. 2. Các yếu tố tác động tới việc tìm kiếm tài liệu của sinh viên:

2.2.1. Chương trình đào tạo và nguồn nhân lực của nhà trường :

2.2.2. Điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống tài liệu, phục vụ tra cứu tại thưviện:

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:

2. Khuyến nghị:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.13

PHỤ MỤC

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY