Tóm tắt Luận văn Những khía cạnh pháp lý của việc công chứng các thỏa thuận tài sản của vợ chồng

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG

CHỨNG CÁC THỎA THUẬN VỀ TÀI SẢN CỦAVỢ CHỒNG6

1.1. Khái niệm chung về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng 6

1.1.1. Quyền sở hữu tài sản của vợ chồng 6

1.1.1.1. Quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản chung 7

1.1.1.2. Quyền sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản riêng 13

1.1.2. Mối quan hệ giữa các quy định về quyền sở hữu tài sản của vợ

chồng và việc công chứng các thỏa thuận về tài sản của vợ chồng18

1.2. Một số vấn đề lý luận công chứng thỏa thuận về tài sản củavợ chồng20

1.2.1. Khái niệm thỏa thuận về tài sản của vợ chồng 20

1.2.2. Khái niệm công chứng thỏa thuận về tài sản của vợ chồng 21

1.2.3. Yêu cầu đối với văn bản công chứng thỏa thuận về tài sản của

vợ chồng26

1.2.3.1. Yêu cầu về hình thức đối với văn bản công chứng thỏa

thuận về tài sản của vợ chồng26

1.2.3.2. Yêu cầu về nội dung của văn bản công chứng thỏa thuận về

tài sản của vợ chồng27

1.2.3.3. Trình tự, thủ tục chung công chứng thỏa thuận về tài sản củavợ chồng29

1.3. Ý nghĩa pháp lý của việc công chứng thỏa thuận về tài sản

của vợ chồng31

Chương 2: ÁP DỤNG PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT YÊU CẦU

CÔNG CHỨNG CÁC THỎA THUẬN VỀ TÀI SẢN

CỦA VỢ CHỒNG TẠI CƠ QUAN CÔNG CHỨNG38

2.1. Các trường hợp phát sinh yêu cầu công chứng thỏa thuận về

tài sản của vợ chồng38

2.1.1. Yêu cầu công chứng theo quy định của pháp luật 38

2.1.2. Yêu cầu công chứng theo ý chí tự nguyện của vợ chồng 41

2.1.3. Công chứng thỏa thuận về tài sản của vợ chồng theo yêu cầu của

bên thứ ba có liên quan đến giao dịch về tài sản với vợ chồng42

2.2. Áp dụng pháp luật để công chứng các thỏa thuận về tài sản

của vợ chồng trong thực tiễn43

2.2.1. Công chứng thỏa thuận nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào

khối tài sản chung của vợ chồng43

2.2.2. Công chứng thỏa thuận (cam kết) tài sản riêng của vợ, chồng 46

2.2.3. Công chứng thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

trong thời kỳ hôn nhân50

2.2.4. Công chứng thỏa thuận chia tài sản chung sau khi ly hôn 59

2.2.5. Công chứng thỏa thuận tặng cho tài sản giữa vợ và chồng 62

2.2.6. Thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng trong

thời kỳ hôn nhân66

2.2.7. Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của vợ chồng 69

2.2.8. Công chứng thỏa thuận ủy quyền giữa vợ và chồng 72

2.2.9. Công chứng các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ hợp

đồng, giao dịch giữa vợ và chồng76

Chƣơng 3: MỘT SỐ VƢỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG VIỆC

CÔNG CHỨNG CÁC THỎA THUẬN VỀ TÀI

SẢN CỦA VỢ CHỒNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ79

3.1. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết yêu

cầu công chứng các thỏa thuận về tài sản của vợ chồng79

3.1.1. Những vướng mắc phát sinh trong việc áp dụng pháp luật hôn

nhân và gia đình79

3.1.2. Những vướng mắc trong việc áp dụng Luật Nhà ở 84

3.1.3. Những vướng mắc trong việc áp dụng Luật Đất đai 87

3.1.4. Một số điểm tồn tại trong việc áp dụng Luật Công chứng 89

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp

luật về công chứng thỏa thuận về tài sản của vợ chồng98

3.2.1. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật là cơ sở pháp lý công

chứng các thỏa thuận về tài sản của vợ chồng98

3.2.1.1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật

hôn nhân và gia đình98

3.2.1.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn hiện các quy định về pháp luậtnhà ở101

3.2.1.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luậtđất đai103

3.2.1.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật công chứng 104

3.2.2. Một số kiến nghị nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt độngcông chứng113

KẾT LUẬN 116

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY