Tóm tắt Luận văn Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 10

1.1. Nhận thức chung về lĩnh vực hôn nhân và gia đình 10

1.2. Pháp luật và vai trò của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 11

1.2.1. Khái niệm pháp luật và các đặc trưng của pháp luật 11

1.2.2. Sự ra đời và hình thành pháp luật 12

1.2.3. Vai trò của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình 12

1.3. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 14

1.3.1. Khái niệm đạo đức, các đặc điểm của đạo đức 14

1.3.2. Sự ra đời và hình thành đạo đức 15

1.3.3. Vai trò của đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 20

1.4. Nội dung của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 22

1.4.1. Khái niệm mối quan hệ 22

1.4.2. Sự tác động qua lại giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình 22

1.5. Các quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình chịu sự điều chỉnh của pháp luật và đạo đức 23

1.5.1. Quan hệ giữa vợ chồng 23

1.5.2. Quan hệ giữa cha mẹ và con 27

1.5.3. Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình 31

1.6. Tính chất của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình 33

1.6.1. Đạo đức là cơ sở của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình 33

1.6.2. Pháp luật ghi nhận, bảo vệ các chuẩn mực, giá trị đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân gia đình 34

1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình 35

1.8. Tính tất yếu của mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 37

1.9. Sự cần thiết trong việc tạo nên sự hoà hợp giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay 41

Kết luận chương 1 48

Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CỦA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN 50

2.1. Thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hệ thống pháp luật Việt Nam về lĩnh vực hôn nhân và gia đình 50

2.1.1. Những điểm tiến bộ của hệ thống pháp luật nói chung khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình 50

2.1.2. Những điểm tiến bộ của Luật hôn nhân và gia đình 2014 55

2.1.3. Những hạn chế trong việc kết hợp đạo đức và pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam 58

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật và tuân thủ các giá trị đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay 68

2.2.1. Thực hiện pháp luật và tuân thủ các giá trị đạo đức trong quan hệ giữa vợ chồng 68

2.2.2. Thực hiện pháp luật và tuân thủ các giá trị đạo đức trong quan hệ giữa cha mẹ con 71

2.2.3. Thực hiện pháp luật và tuân thủ các giá trị đạo đức trong quan hệ giữa những người thân thích trong gia đình 74

2.3. Những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục của pháp luật và đạo đức khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay 75

2.3.1. Những kết quả đạt được của pháp luật khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình 75

2.3.2. Những hạn chế của pháp luật khi điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình 78

2.3.3. Những ảnh hưởng tích cực của đạo đức với lĩnh vực hôn nhân và gia đình 83

2.3.4. Những hạn chế trong quan niệm đạo đức đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình 84

2.4. Nguyên nhân của những hạn chế do đạo đức và pháp luật tác động đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay 85

2.5. Một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình hiện nay 88

2.5.1. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tạo mối quan hệ hài hòa, chặt chẽ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 88

2.5.2. Hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực hôn nhân và gia đình 90

2.5.3. Bảo vệ và phát huy các giá trị chuẩn mực đạo đức truyền thống 91

2.5.4. Kết hợp giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 92

2.5.5. Kiểm tra, xử lý kịp thời, công bằng mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình 93

2.5.6. Tạo lập dư luận xã hội trong phòng chống vi phạm đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân gia đình 93

2.6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 94

Kết luận chương 2 97

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY