Tóm tắt Luận văn Khảo sát, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị trong Phông lưu trữ Sở quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 4

2. Mục tiêu của đề tài 5

3. Nhiệm vụ của đề tài 5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6

6. Nguồn tài liệu tham khảo 7

7. Phương pháp nghiên cứu 8

8. Bố cục của đề tài 9

NỘI DUNG

Chương 1. Khảo sát nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến

lĩnh vực quản lý đô thị trong Phông lưu trữ Sở Quy hoạch

- Kiến trúc Hà Nội.

1.1. Tổng quan về công tác quản lý đô thị. 11

1.1.1. Khái niệm chung. 11

1.1.2. Nội dung chủ yếu của công tác quản lý đô thị. 14

1.2. Giới thiệu khái quát về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. 20

1.2.1. Vài nét về sự hình thành và phát triển của Sở Quy hoạch -

Kiến trúc Hà Nội. 20

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Quy hoạch - Kiến

trúc Hà Nội. 20

1.3. Khảo sát nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến lĩnh vực

quản lý đô thị trong Phông lưu trữ Sở Quy hoạch - Kiếntrúc Hà Nội.23

1.3.1. Khối lượng, thành phần và nội dung tài liệu lưu trữ đang bảo

quản tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. 23

1.3.2. Khối lượng, thành phần và nội dung tài liệu về quản lý đô thị

tại kho Lưu trữ Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 27

1.4. Tình hình tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ và bảo quản tại

liệu của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. 381.4.1. Thu thập và bổ sung tài liệu 38

1.4.2. Công tác chỉnh lý khoa học tài liệu. 39

1.4.3. Công tác bảo quản tài liệu. 43

Chương 2. Đánh giá giá trị và tình hình khai thác, sử dụng

tài liệu trong Phông lưu trữ Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà

Nội phục vụ công tác quản lý đô thị.

2.1. Giá trị của nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý

đô thị trong Phông lưu trữ Sở Quy hoạch – Kiến trúc HàNội.45

2.1.1. Giá trị của tài liệu đối với công tác quy hoạch xây dựng đô thị 46

2.1.2. Giá trị của tài liệu đối với công tác quản lý và giải quyết vi

phạm, tố cáo về đất đai và nhà ở. 50

2.1.3. Giá trị của tài liệu đối với việc sử dụng và khai thác các công

trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong đô thị. 51

2.1.4. Giá trị tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý kiến trúc và bảo

vệ cảnh quan môi trường của đô thị. 52

2.2. Tình hình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong Phông

lưu trữ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phục vụ công tác

quản lý đô thị.55

2.2.1. Khái quát về các hình thức tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng

tài liệu lưu trữ tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội. 55

2.2.2. Số lượng, thành phần độc giả đến khai thác, sử dụng nguồn tài

liệu lưu trữ có liên quan đến công tác quản lý đô thị trong

Phông lưu trữ Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.63

2.2.3. Số lượng, thành phần, nội dung tài liệu liên quan đến công tác

quản lý đô thị Hà Nội chủ yếu đã được khai thác. 68

2.2.4 Hiệu quả của việc khai thác, sử dụng tài liệu ở Sở Quy hoạch –

Kiến trúc đối với công tác quản lý đô thị Hà Nội. 69

2.3. Nhận xét về tình hình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại

Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 75

2.3.1 Ưu điểm 75

2.3.2. Hạn chế. 76

Chương 3. Một số giải pháp nhằm phát huy giá trị của tài

liệu lưu trữ ở Sở Quy hoạch – Kiến trúc đối với công tác

quản lý đô thị Thủ đô Hà Nội.

3.1. Các giải pháp đối với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội 803.1.1. Xây dựng và ban hành các quy định của Sở về công tác lưu trữ

nói chung và công tác khai thác, sử dụng TLLT nói riêng. 80

3.1.2. Đẩy mạnh công tác tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ. 83

3.1.3. Đa dạng hóa các hình thức phục vụ khai thác, sử dụng TLLT. 86

3.1.4.Thường xuyên tiến hành kiểm tra và có báo cáo về tình hình

công tác lưu trữ cũng như công tác khai thác, sử dụng TLLThàng năm.89

3.1.5. Xây dựng, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán

bộ lưu trữ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội. 92

3.1.6. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý

TLLT và hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu. 93

3.2. Những kiến nghị và khuyến cáo đối với người khai thác, sửdụng. 98

KẾT LUẬN. 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

PHỤ LỤC 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY