Tóm tắt Luận văn Công tác lập hồ sơ hiện hành ở Văn phòng Trung ương Đảng - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 2

CHưƠNG 1- LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH - MỘT NỘI DUNG QUAN

TRỌNG TRONG CÔNG TÁC VĂN THư CỦA VĂN PHÒNG TRUNGưƠNG ĐẢNG12

1.1. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng

Trung ương Đảng12

1.1.1. Chức năng, nhiệm vụ 12

1.1.2. Tổ chức bộ máy 17

1.2. Thành phần, nội dung, khối lượng tài liệu hình thành

trong quá trình hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng 27

1.3. Vai trò, ý nghĩa của lập hồ sơ hiện hành ở Văn phòng

Trung ương Đảng33

CHưƠNG 2- THỰC TRẠNG LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH Ở VĂN

PHÒNG TRUNG ưƠNG ĐẢNG40

2.1. Xây dựng, ban hành văn bản quy định và hướng dẫn về

lập hồ sơ hiện hành40

2.1.1. Cơ sở pháp lý để ban hành văn bản 40

2.1.2. Nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 41

2.2. Thực tiễn công tác lập hồ sơ hiện hành của Văn phòng

Trung ương Đảng53

2.2.1. Lập danh mục hồ sơ của Văn phòng Trung ương Đảng 53

2.2.2. Tình hình lập hồ sơ hiện hành ở các đơn vị trực thuộc

Văn phòng Trung ương58

2.2.3. Nhận xét chung 66CHưƠNG 3- GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LưỢNG CÔNG TÁC

LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH Ở VĂN PHÒNG TRUNG ưƠNG ĐẢNG71

3.1. Nâng cao nhận thức về công tác văn thư nói chung và

việc lập hồ sơ hiện hành nói riêng của lãnh đạo, cán bộ, chuyên

viên Văn phòng Trung ương Đảng71

3.2. Xây dựng và ban hành văn bản quy định về công tác lập

hồ sơ hiện hành73

3.3. Xây dựng danh mục hồ sơ của Văn phòng Trung ươngĐảng81

3.4. Tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm

tra việc lập hồ sơ hiện hành83

3.5. Thực hiện tốt công tác khen thưởng - kỷ luật đối với việc

lập hồ sơ hiện hành86

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY