Tóm tắt Luận án Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện giả mạo trên dữ liệu đa phương tiện

MỤC LỤC

MỤC LỤC.1

PHẦN MỞ ĐẦU .1

MỤC TIÊU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU .1

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN .1

TỔ CHỨC CỦA LUẬN ÁN.2

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ẢNH GIẢ MẠO, PHÕNG CHỐNG VÀ PHÁT HIỆN GIẢ MẠO ẢNH,

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI MA TRẬN. .4

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG.4

1.2 GIỚI THIỆU VÀ DẠNG ẢNH GIẢ MẠO .4

1.2.1 Giới thiệu . 4

1.2.2 Một số dạng ảnh giả mạo . 4

1.3 PHưƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG VÀ PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO .4

1.3.1 Phương pháp chủ động . 4

1.3.1.1 Giới thiệu và phân loại thủy vân . 4

1.3.1.2 Tính chất của lược đồ thủy vân. 5

1.3.1.3 Ứng dụng của thủy vân . 5

1.3.2 Phương pháp thụ động . 5

1.4 MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔI MA TRẬN.5

1.5 KẾT LUẬN CHưƠNG 1 .5

CHưƠNG 2. PHÕNG CHỐNG GIẢ MẠO ẢNH BẰNG KỸ THUẬT THỦY VÂN .6

2.1 KỸ THUẬT THỦY VÂN VÀ PHÒNG CHỐNG GIẢ MẠO ẢNH.6

2.2 ĐỀ XUẤT THUẬT TOÁN ĐIỀU CHỈNH CỘNG GIẢI BÀI TOÁN NMF VÀ XÂY DỰNG LưỢC

ĐỒ THỦY VÂN .6

2.2.1 Điều chỉnh một phần tử của W. 6

2.2.2 Điều chỉnh một phần tử của H. 7

2.2.3 Thuật toán đề xuất (Ký hiệu aNMF). 7

2.2.3.1 Điều chỉnh ma trận W và H . 7

2.2.3.2 Thuật toán aNMF giải bài toán NMF. 8

2.2.4 Xây dựng lược đồ thủy vân sử thuật toán aNMF . 8

2.2.4.1 Thuật toán nhúng thủy vân . 8

2.2.4.2 Thuật toán trích thủy vân. 8

2.3 ĐỀ XUẤT LưỢC ĐỒ THỦY VÂN SỬ DỤNG PHÂN TÍCH QR.9

2.3.1 Đề xuất lược đồ thủy vân sử dụng phân tích QR. 9

2.3.1.1 Lược đồ thủy vân QR-1. 9

2.3.1.2 Lược đồ thủy vân QR-N.10

2.4 KẾT LUẬN CHưƠNG 2 .10

CHưƠNG 3. PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DẠNG CẮT/DÁN.11

3.1 ẢNH GIẢ MẠO DẠNG CẮT/DÁN VÀ MỘT SỐ PHưƠNG PHÁP PHÁT HIỆN.11

3.1.1 Ảnh giả mạo dạng cắt/dán.11

3.1.2 Phân loại các phương pháp phát hiện .113.1.2.1 Phương pháp đối sánh chính xác .11

3.1.2.2 Phương pháp đối sánh bền vững .11

3.2 ĐỀ XUẤT PHưƠNG PHÁP DỰA TRÊN PHÉP BIẾN ĐỔI DCT .11

3.2.1 Thuật toán phát hiện .11

3.3 ĐỀ XUẤT PHÉP BIẾN ĐỔI DWT VÀ XÂY DỰNG PHưƠNG PHÁP PHÁT HIỆN .14

3.3.1 Đề xuất xây dựng phép biến đổi DWT động.14

3.3.2 Ứng dụng xây dựng thuật toán phát hiện .15

3.4 PHưƠNG PHÁP DỰA TRÊN PHÉP THỪA SỐ HÓA MA TRẬN KHÔNG ÂM NMF .17

3.5 KẾT LUẬN CHưƠNG 3 .18

CHưƠNG 4. PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DẠNG GHÉP ẢNH.19

4.1 PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DẠNG GHÉP ẢNH DỰA TRÊN TÍNH CHẤT CỦA PHÉP LẤY

MẪU LẠI TRÊN ẢNH .19

4.1.1 Tính chất của phép lấy mẫu tăng trên ảnh.19

4.1.1.1 Lấy mẫu lại tín hiệu.19

4.1.1.2 Lấy mẫu lại trên ảnh.19

4.1.1.3 Tính chất của phép lấy mẫu tăng trên ảnh .19

4.1.2 Đề xuất phương pháp phát hiện ảnh giả mạo bằng phép biến đổi hiệu .19

4.1.2.1 Xây dựng phép biến đổi hiệu trên ma trận điểm ảnh .19

4.1.2.2 Đề xuát phương pháp phát hiện ảnh giả mạo dựa trên phép biến đổi hiệu (ký hiệuBĐH).20

4.1.3 Đề xuát phương pháp dựa trên lọc thông cao của phép biến đổi DWT .20

4.1.3.1 Phép biến đổi DWT.20

4.1.3.2 Đề xuất phương pháp giảm độ phức tạp tính toán (ký hiệu LTC) .21

4.2 PHÁT HIỆN GIẢ MẠO ẢNH DẠNG GHÉP ẢNH CÓ NGUỒN GỐC JPEG .22

4.2.1 Dạng ảnh giả mạo.22

4.2.2 Cơ sở lý thuyết .23

4.2.3 Phương pháp phát hiện .24

4.3 KẾT LUẬN CHưƠNG 4 .25

KẾT LUẬN.26

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY