Tóm tắt Luận án Nghiên cứu biến động môi trường trầm tích trong Holocen muộn phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu vực cửa sông Đồng Nai

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .3

Chương 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

BIẾN ĐỘNG MÔI TRưỜNG TRẦM TÍCH .5

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG . 5

1.2 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG MÔI TRưỜNG TRẦM TÍCH. 6

1.2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới . 6

1.2.2 Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam . 7

1.3 PHưƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 8

1.3.1 Hướng tiếp cận . 8

1.3.2 Các phương pháp nghiên cứu. 9

Chương 2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG MÔI TRưỜNG TRẦM TÍCH

KHU VỰC CỬA SÔNG ĐỒNG NAI.10

2.1 ẢNH HưỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN TỚI BIẾN ĐỘNG MÔI TRưỜNG . 10

2.1.1 Đặc trưng địa mạo và ảnh hưởng của chúng tới biến động môi trường trầm tích. 10

2.1.2 Cấu trúc địa chất và tân kiến tạo tới biến động môi trường trầm tích vùng cửa sông Đồng Nai10

2.1.3 Đặc trưng khí hậu với biến động môi trường . 13

2.1.4 Đặc điểm thuỷ văn và hải văn ven bờ . 13

2.1.5 Dao động mực nước biển sau pha biển tiến cực đại Flandrian . 13

2.1.6 Các nhân tố chi phối quá trình phá hủy ĐBCT biến dần thành cửa sông hình phễu (estuary)

từ 1000 năm đến nay. 13

2.2 ÁP LỰC DO PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI ĐẾN MÔI TRưỜNG KHU VỰC . 14

2.2.1 Kinh tế nhân văn. 14

2.2.2 Tình hình phát triển kinh tế . 14

Chương 3 BIẾN ĐỘNG MÔI TRưỜNG TRẦM TÍCH KHU VỰC CỬA SÔNG ĐỒNG NAI

GIAI ĐOẠN HOLOCEN MUỘN .14

3.1 CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN ĐỔI MÔI TRưỜNG TRẦM TÍCH TRONG HOLOCEN. 14

3.1.1 Lịch sử phát triển địa chất trong Holocen sớm – giữa . 14

3.1.2 Lịch sử phát triển địa chất trong Holocen muộn. 16

3.1.3 Nhận xét chung. 17

3.2 BIẾN ĐỔI MÔI TRưỜNG TRẦM TÍCH THEO PHẠM VI KHÔNG GIAN . 18

3.2.1 Vật liệu trầm tích vùng hạ lưu sông Đồng Nai đến cửa Soài Rạp. 18

3.2.2 Trầm tích đáy của hệ thống lạch triều sông Thị Vải . 18

3.3 BIẾN ĐỘNG VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN. 19

3.3.1 Hiện tượng bồi tụ-xói lở . 19

3.3.2 Biến đổi lòng dẫn . 19

3.3.3 Biến động vùng bờ do hoạt động nhân sinh. 20

Chương 4 Ô NHIỄM MÔI TRưỜNG TRẦM TÍCH VÙNG CỬA SÔNG ĐỒNG NAI VÀ

ĐỊNH HưỚNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC.20

4.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA VÀ Ô NHIỄM MÔI TRưỜNG TRẦM TÍCH . 21

4.2 HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRưỜNG NưỚC. 22

4.2.1 Ô nhiễm chất hữu cơ. 22

4.2.2 Kim loại nặng . 22

4.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA Ô NHIỄM TRẦM TÍCH VÀ MÔI TRưỜNG NưỚC. 24

4.3.1 Cơ chế tích tụ, lan truyền và vận chuyển chất ô nhiễm . 24

4.3.2 Xu thế biến động ô nhiễm. 24

4.3.3 Đánh giá sức chịu tải môi trường nước. 25

4.4 ĐỊNH HưỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Ô NHIỄM MÔI TRưỜNG . 25

4.4.1 Khái quát về quy hoạch không gian tổng thể . 25

4.4.2 Định hướng giải pháp quy hoạch phát triển bền vững và khắc phục ô nhiễm. 25

KẾT LUẬN .26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY