Luận văn Xây dựng hệ thống bài tập phát triển tư duy cho học sinh lớp 11 ban nâng cao ở trường trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .5

1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.5

1.2. Tư duy.6

1.2.1 Khái niệm .6

1.2.2. Tư duy hóa học .6

1.2.3. Những phẩm chất của tư duy .7

1.2.4. Những hình thức cơ bản của tư duy .7

1.2.5. Các thao tác tư duy .8

1.2.6. Các mức độ tư duy.9

1.2.7. Dấu hiệu đánh giá trình độ phát triển tư duy.11

1.3. Bài tập hóa học .12

1.3.1. Khái niệm về bài tập.12

1.3.2. Bài tập hóa học phát triển tư duy.13

1.3.3. Phân loại bài tập hóa học .15

1.3.4. Tác dụng của bài tập hóa học .18

1.4. Tổng quan về chương trình hóa học lớp 11 (nâng cao).19

1.5.Thực trạng sử dụng bài tập hóa học phát triển tư duy HS ở trường PTTH .26

1.5.1. Về phía GV.26

1.5.2. Về phía HS .27

Tiểu kết chương 1.29

Chương 2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO

HỌC SINH LỚP 11 BAN NÂNG CAO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

PHỔ THÔNG.30

2.1. Hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá năng lực tư duy của học sinh.302.2. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập phát triển tư duy.31

2.2.1. BT phải gắn với mục tiêu kiến thức, kỹ năng, yêu cầu giảng dạy .31

2.2.2. BT phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp với thực tiễn.31

2.2.3. BT phải phù hợp với trình độ kiến thức, khả năng giải toán của HS.32

2.2.4. BT phải đảm bảo tính sư phạm.32

2.2.5. BT phải đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa .32

2.2.6. BT phải theo xu hướng đổi mới hiện nay.32

2.2.7. Hệ thống BT phải giúp HS phát triển tư duy .32

2.2.8. Qua việc giải bài tập, phải đánh giá được chất lượng học tập, phân loại

được HS, kích thích được toàn lớp học .39

2.3. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập phát triển tư duy.39

2.3.1. Bước 1: Chuẩn bị.39

2.3.2. Bước 2: Sưu tầm, tham khảo tài liệu .39

2.3.3. Bước 3: Căn cứ vào mục đích dạy học để bổ sung BT mới.39

2.3.4. Bước 4: Xây dựng hệ thống BT .40

2.3.5. Bước 5: Tham khảo ý kiến chuyên gia và các đồng nghiệp.40

2.3.6. Bước 6: Chỉnh sửa, hoàn thiện .40

2.4. Hệ thống bài tập phát triển tư duy cho học sinh ( lớp 11- Chương trình

nâng cao) .40

2.4.1. Hệ thống bài tập chương 1: Sự điện li.40

2.4.2. Hệ thống bài tập chương 2: Nhóm Nitơ .44

2.4.3. Hệ thống bài tập chương 3: Nhóm Cacbon .47

2.4.4. Hệ thống bài tập chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ.51

2.4.5. Hệ thống bài tập chương 5: Hiđrocacbon No.56

2.4.6. Hệ thống bài tập chương 6: Hiđrocacbon Không No.60

2.4.7. Hệ thống bài tập chương 7: Hiđrocacbon thơm- Nguồn hiđrocacbon

thiên nhiên .64

2.4.8. Hệ thống bài tập chương 8: Dẫn Xuất Halogen- Ancol- Phenol.69

2.4.9. Hệ thống bài tập chương 9: Anđehit- Xeton- Axit Cacboxylic .74

2.5. Một số giáo án có sử dụng hệ thống bài tập mới xây dựng.78

2.5.1. Giáo án bài 28: CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ .78

2.5.2. Giáo án bài 41: Ankađien.852.5.3. Giáo án bài 43: ANKIN.92

2.5.4. Giáo án bài 46: BENZEN VÀ ANKYLBENZEN .104

2.6. Một số biện pháp sử dụng bài tập phát triển năng lực tư duy cho học sinh .115

2.6.1. Sử dụng bài tập theo nhiều mức độ yêu cầu, từ dễ đến khó.115

2.6.2. Sử dụng bài tập nâng cao khả năng suy luận .116

2.6.3. Sử dụng bài tập phân tích, so sánh .118

2.7. Một số hình thức sử dụng hệ thống bài tập phát triển tư duy.119

2.7.1. Dùng BT trong nghiên cứu xây dựng kiến thức mới .119

2.7.2. Dùng BT để củng cố bài, mở rộng, đào sâu kiến thức .120

2.7.3. Dùng BT để giao nhiệm vụ về nhà.120

2.7.4. Dùng BT trong giờ ôn tập, luyện tập.120

2.7.5. Dùng BT để kiểm tra – đánh giá .122

Tiểu kết chương 2.123

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .125

3.1. Mục đích thực nghiệm .125

3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm .125

3.3. Đối tượng thực nghiệm.125

3.4. Tiến trình thực nghiệm sư phạm.126

3.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm .130

3.6. Phân tích kết quả thực nghiệm.146

Tiểu kết chương 3.148

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .149

TÀI LIỆU THAM KHẢO .152

PHỤ LỤC.1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY