Luận văn Tổ chức hoạt động phân tích tài chính tại Chi nhánh Đầu tư phát triển Hạ tầng - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1

1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu . 2

1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 4

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4

1.5 Kết cấu của luận văn. . 4

CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÂN

TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 6

2.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp. 6

2.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. 6

2.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp . 6

2.2. Tổ chức hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp. 7

2.2.1. Lập kế hoạch phân tích. 7

2.2.2. Thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp . 15

2.2.2.1. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp (Kỹ thuật phântích). 15

2.2.2.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. 19

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính doanhnghiệp. . 33

2.2.3.1. Các nhân tố chủ quan . 33

2.2.3.2. Các nhân tố khách quan . 34

2.2.4. Kết thúc phân tích . 36

CHƯƠNG 3 – THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH

TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH ĐTPT HẠ TẦNG – TỔNG CÔNG TY

XÂY DỰNG LŨNG LÔ . 36

3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty xây dựng Lũng

Lô . 373.1.1 Lịch sử hình thành. 37

3.1.2 Ngành nghề kinh doanh. 38

3.1.3 Sơ đồ tổ chức . 40

3.2 Thực trạng tổ chức hoạt động tài chính tại Chi nhánh Đầu tư phát

triển Hạ Tầng - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô. . 41

3.2.1 Lập kế hoạch phân tích tại Chi nhánh Đầu tư phát triển Hạ Tầng -

Tổng công ty xây dựng Lũng Lô . 41

3.2.1.1 Mục tiêu phân tích tại Chi nhánh Đầu tư phát triển Hạ Tầng -

Tổng công ty xây dựng Lũng Lô . 41

3.2.1.2 Quy trình phân tích tại Chi nhánh Đầu tư phát triển Hạ Tầng -

Tổng công ty xây dựng Lũng Lô . 42

3.2.1.3 Thời gian phân tích và phạm vi phân tích . 44

3.2.2 Thực hiện phân tích tại Chi nhánh Đầu tư phát triển Hạ Tầng -

Tổng công ty xây dựng Lũng Lô . 44

3.2.2.1 Phương pháp phân tích tài chính tại Chi nhánh Đầu tư phát

triển Hạ Tầng - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô. . 45

3.2.2.2 Nội dung phân tích tài chính tại Chi nhánh Đầu tư phát triển

Hạ Tầng - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô. . 45

3.3.3 Kết thúc phân tích tài chính tại Chi nhánh Đầu tư phát triển Hạ

Tầng - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô. 75

CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ . 82

4.1 Phương hướng hoàn thiện công tác phân tích tài chính. . 82

4.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Chi nhánh

Đầu tư phát triển Hạ Tầng - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô. . 82

KẾT LUẬN. 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY