Luận văn Thực trạng quản lý công tác giáo dục kỹ năng thực hành xã hội ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .4

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT.5

MỞ ĐẦU .6

1. Lý do chọn đề tài. 6

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 7

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 7

4. Giả thuyết khoa học. 7

5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 7

6. Phương pháp nghiên cứu . 8

7. Phạm vi nghiên cứu . 9

NỘI DUNG.10

CHƯƠNG 1.10

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG

THỰC HÀNH XÃ HỘI TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.10

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 10

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề trên thế giới.10

1.1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam.12

1.2. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. 15

1.2.1. Các vấn đề lý luận chung.15

1.2.1.1. Cơ sở pháp lý của công tác giáo dục KNTHXH ở các trường THPT tại thành phố Hồ

Chí Minh 15

1.2.1.2. Một số vấn đề lý luận về giáo dục THPT.17

1.2.1.3. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu.21

1.2.2. Giáo dục KNTHXH và quản lý công tác giáo dục KNTHXH trường THPT.24

1.2.2.1. Khái niệm.241.2.2.2. Mục tiêu giáo dục KNTHXH cho học sinh trong nhà trường THPT .31

1.2.2.3. Nội dung giáo dục KNTHXH cho học sinh nhà trường THPT.32

1.2.2.4. Nguyên tắc giáo dục KNTHXH cho học sinh trong nhà trường THPT .35

1.2.3. Quản lý công tác giáo dục KNTHXH trong trường THPT.37

1.2.3.1. Khái niệm.37

1.2.3.2. Các chức năng quản lý công tác giáo dục KNTHXH.38

Sơ đồ 1.3. Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục KNTHXH [30, tr.60] .39

Sơ đồ 1.4. Quy trình kiểm tra – đánh giá công tác giáo dục KNTHXH.41

[30, tr.64] .41

CHƯƠNG 2.43

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ

HỘI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH.43

2.1. Khái quát về tình hình giáo dục THPT của TPHCM. 43

Bảng 2.1. Kết quả xây dựng trường học, phòng học năm 2009.45

Bảng 2.2. Ngân sách chi thường xuyên.45

2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng . 46

2.2.1. Mục đích nghiên cứu .46

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu .47

2.3. Thực trạng quản lý công tác giáo dục KNTHXH ở các trường THPT tại thành phố

Hồ Chí Minh. 48

2.3.1. Thực trạng công tác giáo dục KNTHXH ở các trường THPT tại thành phố Hồ Chí

Minh 49

2.3.2. Thực trạng quản lý công tác giáo dục KNTHXH ở các trường THPT tại thành phố Hồ

Chí Minh theo cấu trúc quản lý .64

CHƯƠNG 3.93MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG THỰC HÀNH

XÃ HỘI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH.93

3.1. Một số biện pháp quản lý công tác giáo dục KNTHXH ở các trường THPT tại thành

phố Hồ Chí Minh . 93

3.1.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục

KNTHXH và quản lý công tác giáo dục KNTHXH cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.93

3.1.2. Nhóm các biện pháp về kế hoạch hóa công tác giáo dục KNTHXH.95

Biện pháp 3: Mua sắm phương tiện, trang thiết bị cần thiết để phục vụ việc đổi mới phương

pháp và hình thức dạy học .95

3.1.3. Nhóm các biện pháp về công tác tổ chức giáo dục KNTHXH .96

3.1.4. Nhóm các biện pháp về chỉ đạo thực hiện giáo dục KNTHXH.101

3.1.5. Nhóm các biện pháp quản lý việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục KNTHXH .103

3.2. Mối liên hệ giữa các biện pháp . 104

3.3. Khảo cứu tính khả thi của các biện pháp. 105

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .109

TÀI LIỆU THAM KHẢO .113

PHỤ LỤC.117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY