Luận văn Thiết kế và sử dụng E-Book trong dạy học phần “Quang hình học” Vật lí 11, ban cơ bản

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

MỤC LỤC.4

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.9

MỞ ĐẦU .10

1.Lý do chọn đề tài .10

2.Mục đích đề tài.12

3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu.12

4.Giả thuyết của đề tài .12

5.Nhiệm vụ nghiên cứu .12

6.Phạm vi nghiên cứu.13

7.Các đóng góp của luận văn .13

8.Các phương pháp nghiên cứu.13

8.1.Phương pháp nghiên cứu lí luận .13

8.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm.14

CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC DẠY HỌC THEO HƯỚNG

TÍCH CỰC VÀ TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH .15

1.1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.15

1.1.1. Bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta giai đoạn 2011 –2020 15

1.1.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước .15

1.1.1.2. Thời cơ và thách thức.15

1.1.2. Đổi mới phương pháp dạy học .16

1.1.2.1. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay .165

1.1.2.2. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học.18

1.1.2.3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học [17] .19

1.1.3. Nghiên cứu một số E-book hiện có.19

1.2. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA TỰ HỌC.21

1.2.1. Khái niệm về tự học .21

1.2.2. Vai trò của tự học .22

1.2.3. Hình thức của tự học .22

1.2.4. Bốn nhóm kỹ năng tự học cần thiết .23

1.2.5. Chu trình của tự học.24

1.2.6. Những hành động tự lực học tập .26

1.2.7. Một số biện pháp hướng dẫn HS tự lực học tập.27

1.3. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦAHS 29

1.3.1. Tính tích cực của học sinh trong học tập .29

1.3.2. Các biểu hiện của tính tích cực học tập. .29

1.3.3. Các hình thức thể hiện của tính tích cực học tập [7]; [8] .31

1.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến tính tích cực nhận thức.32

1.3.5. Các biện pháp phát huy tính tích cực học tập của HS .32

1.4. NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ E-BOOK.34

1.4.1. Vai trò của CNTT trong dạy học ở trường phổ thông [23]; [35] .34

1.4.2. E-book.35

1.4.2.1. Khái niệm E-book.35

1.4.2.3. Lợi ích của E-book trong hoạt động tự học .38

1.4.2.4. Ưu điểm và nhược điểm của E-book.38

1.5. THIẾT KẾ E-BOOK NHẰM HỖ TRỢ CHO HỌC SINH TÍCH CỰC VÀ TỰ

LỰC HỌC TẬP .396

1.5.2. Xây dựng E-book hỗ trợ HS tự lực, tích cực học tập .40

1.5.3. Các yêu cầu thiết kế E-book .43

1.5.4. Các phần mềm tin học thiết kế E-book.44

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ E-BOOK HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH HỌC,

VẬT LÍ LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN .49

2.1. NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA PHẦN QUANG HÌNH HỌC, VẬT

LÍ 11 – BAN CƠ BẢN.49

2.1.1. Cấu trúc của chương .49

2.1.2. Chuẩn kiến thức và kĩ năng .50

2.1.3. Phân tích nội dung cơ bản của phần Quang hình học, Vật lí lớp 11, ban cơbản 54

2.1.3.1. Những vấn đề cần lưu ý trong phần Quang hình học, Vật lí 11, ban cơ bản54

2.1.3.2. Cấu trúc phần Quang hình học.57

2.1.3.3. Phân tích những thuận lợi và khó khăn khi dạy phần Quang hình học, Vật

lí 11, ban cơ bản .57

2.2. CẤU TRÚC CỦA E-BOOK PHẦN QUANG HÌNH HỌC, VẬT LÍ 11, BAN CƠBẢN 59

2.2.1. Trang chủ.63

2.2.2. Trang “nội dung E-book phần Quang hình học” .65

2.2.3. Trang “hướng dẫn học tập”.66

2.2.4. Trang giới thiệu .71

2.2.5. Trang bài giảng .72

2.2.6. Trang bài học.73

2.2.7. Trang bài tập tự luận.74

2.2.8. Trang trắc nghiệm .76

2.2.9. Trang tư liệu .807

2.2.10. Trang vui học.82

2.3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG E-BOOK.83

2.4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH HỌC VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦAE-BOOK.84

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.92

3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .92

3.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.92

3.2.1. Đối tượng và thời gian thực nghiệm sư phạm.92

3.2.2. Chọn mẫu thực nghiệm.92

3.3. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.93

3.3.1. Chuẩn bị. .93

3.3.2. Tiến hành hoạt động dạy học trên lớp.93

3.3.3. Thực hiện kiểm tra đánh giá.94

3.4 TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM .94

3.5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.94

3.5.1. Nhận xét quá trình học tập của lớp thực nghiệm .94

3.5.2. Nhận xét về E-book qua phiếu điều tra .96

3.5.2.1. Nhận xét của GV về E-book .96

3.5.2.2. Nhận xét của HS về E-book.97

3.5.3. Đánh giá quá trình học tập của HS lớp thực nghiệm.98

3.5.3.1. Qua quan sát .98

3.5.3.2. Qua phiếu thăm dò ý kiến.99

3.5.3.3. Qua điều tra .99

3.5.4. Xử lí số liệu thu thập được từ quá trình thực nghiệm .100

3.5.4.1. Kết quả .100

3.5.4.2. Xử lí số liệu .1048

3.5.4.3. Kiểm định giả thuyết thống kê.105

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .108

TÀI LIỆU THAM KHẢO .110

PHỤ LỤC .113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY