Luận văn Tạo động lực lao động tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . .IV

DANH MỤC BẢNG, BIỂU. V

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4

5. Phương pháp nghiên cứu . 4

6. Những đóng góp mới của luận văn. 5

7. Kết cấu của luận văn . 5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

TRONG TỔ CHỨC . 6

1.1. Một số khái niệm có liên quan . 6

1.1.1. Nhu cầu và động cơ. 6

1.1.2. Động lực lao động . 6

1.1.3. Tạo động lực lao động. 8

1.2. Một số học thuyết về tạo động lực lao động . 9

1.2.1. Học thuyết về nhu cầu của Maslow . 9

1.2.2. Học thuyết về sự công bằng của J. Stacy Adams . 10

1.2.3. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner . 10

1.2.4. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom. 11

1.3. Nội dung tạo động lực lao động . 11

1.3.1. Xác định mục tiêu tạo động lực lao động. 11

1.3.2. Xác định nhu cầu của người lao động trong tổ chức . 12

1.3.3. Tạo động lực thông qua việc thỏa mãn các nhu cầu về vật chất . 12

1.3.4. Tạo động lực thông qua việc thỏa mãn các nhu cầu về tinh thần. 15

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực lao động . 20

1.4.1. Các nhân tố thuộc về bản thân người lao động. 21

1.4.2. Các nhân tố thuộc về tổ chức. 21

1.4.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài . 24II

1.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động . 24

1.5.1. Năng suất lao động . 25

1.5.2. Kỷ luật lao động . 25

1.5.3. Tỷ lệ người lao động thôi việc . 26

1.5.4. Mức độ hài lòng của người lao động với công việc . 27

1.6. Kinh nghiệm tạo động lực của một số tổ chức và bài học rút ra. 27

1.6.1. Kinh nghiệm tạo động lực của một số tổ chức . 27

1.6.2. Bài học rút ra cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa . 29

Tiểu kết Chương 1. 30

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI BẢO

HIỂM XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA . 31

2.1. Tổng quan về Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa . 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. 32

2.1.3. Một số kết quả hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa . 35

2.1.4. Một số đặc điểm về lao động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa. 37

2.2. Thực trạng tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh ThanhHóa . 37

2.2.1. Xác định mục tiêu tạo động lực lao động. 37

2.2.2. Xác định nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. 38

2.2.3. Tạo động lực thông qua việc kích thích các nhu cầu về vật chất . 39

2.2.4. Tạo động lực thông qua việc kích thích các nhu cầu tinh thần . 52

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực lao động . 63

2.3.1. Các nhân tố thuộc về bản thân người lao động. 63

2.3.2. Các nhân tố thuộc về tổ chức. 66

2.3.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài . 70

2.4. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh

Thanh Hóa . 71

2.4.1. Kết quả đạt được . 71

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân. 73

Tiểu kết chương 2. 77

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI BẢO

HIỂM XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA . 78III

3.1. Phương hướng tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh ThanhHóa . 78

3.1.1. Mục tiêu phát triển của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa . 78

3.1.2. Phương hướng tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh ThanhHóa . 79

3.2. Một số giải pháp tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnhThanh Hóa . 81

3.2.1. Nâng cao hiệu quả kích thích lao động thông qua tiền lương, phụ cấp,

tiền thưởng và phúc lợi. 81

3.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích công việc làm cơ sở đánh giá thực hiệncông việc. 86

3.2.3. Cải thiện môi trường làm việc . 88

3.2.4. Nâng cao hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển. 90

3.2.5. Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu quả. 92

3.2.6. Phát huy vai trò của văn hoá công sở trong việc nâng cao tính tích cực

lao động của cán bộ, công chức, viên chức. 94

3.2.7. Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện các hình thức

tạo động lực lao động . 95

Tiểu kết Chương 3. 97

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 100

PHỤ LỤC. 103I

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY