Luận văn Sử dụng quan điểm dạy học tương tác trong dạy học hóa học lớp 11 chương trình nâng cao

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Nhiệm vụ của đề tài .7

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .7

5. Phạm vi nghiên cứu .7

6. Giả thuyết khoa học.7

7. Phương pháp nghiên cứu .7

8. Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu.8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 9

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.9

1.2. Một số vấn đề cơ bản về PPDH .10

1.2.1. Khái niệm [12] .10

1.2.2. Mô hình ba bình diện [44].11

1.2.3. Xu hướng đổi mới PPDH [45] .12

1.3. Quan điểm dạy học tương tác [12] .13

1.3.1. Định nghĩa .13

1.3.2. Bản chất.13

1.3.3. Đặc trưng.14

1.3.4. Các dạng tương tác trong dạy học.15

1.3.5. Môi trường theo quan điểm sư phạm tương tác .16

1.3.6. Các tình huống tương tác .17

1.3.7. Một số hình thức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác [12, tr 23 – 24] .20

1.4. Lập kế hoạch dạy học theo quan điểm dạy học tương tác [33, tr 31 – 38] .21

1.4.1. Xác định mục tiêu .21

1.4.2. Xây dựng kế hoạch dạy.23

1.4.3. Xây dựng kế hoạch học [12, tr 75 – 77].24

1.5. Dẫn dắt hoạt động và giao tiếp trong phương pháp dạy học tương tác [12, tr 131

– 139] .253

1.5.1. Dẫn dắt hoạt động .25

1.5.2. Giao tiếp .27

1.6. Một số nguyên tắc khi sử dụng quan điểm dạy học tương tác .31

1.6.1. Đảm bảo tính sư phạm .31

1.6.2. Đảm bảo tính tương tác .31

1.6.3. Đảm bảo tính trật tự, hợp lí .32

1.6.4. Đảm bảo tính phổ biến .32

1.7. Một số PPDH tăng khả năng tương tác giữa ba yếu tố dạy học [33, tr 39 – 88].32

1.7.1. Nhóm PP tương tác giữa người dạy và người học qua cách hỏi đáp .33

1.7.2. Nhóm phương pháp tương tác giữa người học và người học .35

1.7.3. Nhóm PP tương tác giữa người dạy, người học với phương tiện .40

1.7.4. Một số PP bổ trợ khác .43

1.8. Lựa chọn phương tiện dạy học .43

1.8.1. Bảng viết.43

1.8.2. Sử dụng powerpoint .44

1.9. Thực trạng vận dụng quan điểm DHTT trong dạy học hóa học ở trường THPT.45

1.9.1. Mục đích điều tra.45

1.9.2. Tiến hành điều tra.45

1.9.3. Kết quả điều tra .46

CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TƯƠNG TÁC TRONG DẠY

HỌC HÓA HỌC 11 THPT (chương trình nâng cao) . 51

2.1. Tổng quan chương Sự điện li Hóa học lớp 11 nâng cao.51

2.1.1. Mục tiêu.51

2.1.2. Cấu trúc .51

2.1.3. Nội dung.52

2.2. Xây dựng kế hoạch và dạy học .54

2.2.1. Phân tích môn học .54

2.2.2. Tìm hiểu đặc tính của HS.54

2.2.3. Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.55

2.2.4. Lựa chọn hình thức kiểm tra đánh giá.55

2.3. Sử dụng quan điểm dạy học tương tác trong thiết kế giáo án.56

2.3.1. Ý tưởng thiết kế.56

2.3.2. Qui trình thiết kế bài giảng.574

2.3.3. Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học.60

2.4. Một số KHBG vận dụng quan điểm dạy học tương tác .61

2.4.1. Bài Sự điện li.61

2.4.2. Bài Phân loại chất điện li.67

2.4.3. Bài Axit – bazơ và muối.72

2.4.4. Bài Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit bazơ.76

2.4.5. Bài luyện tập 5.81

2.4.6. Bài luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li .83

2.5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tương tác .85

2.5.1. Biện pháp nâng cao tương tác giữa thầy và trò.85

2.5.2. Biện pháp nâng cao tương tác giữa trò và trò .86

2.5.3. Biện pháp nâng cao tương tác giữa thầy, trò và môi trường.87

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 89

3.1. Mục đích thực nghiệm.89

3.2. Đối tượng thực nghiệm.89

3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm .89

3.4. Tiến hành thực nghiệm.90

3.4.1. Chuẩn bị .90

3.4.2. Tiến hành hoạt động dạy học trên lớp.90

3.4.3. Tổ chức kiểm tra.90

3.4.4. Phân tích chất lượng học tập của HS .91

3.5. Phương pháp xử lí kết quả thực nghiệm .91

3.5.1. Dùng phương pháp thống kê toán học .91

3.5.2. Xử lý các ý kiến nhận xét của HS và GV [13], [45] .92

3.6. Kết quả thực nghiệm .93

3.6.1. Kết quả thực nghiệm định lượng.93

3.6.2. Kết quả thực nghiệm định tính.98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 107

1. Kết luận.107

2. Kiến nghị.109

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 112

PHỤ LỤC . 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY