Luận văn Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.1

2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI.2

2.1. Mục tiêu của đề tài.2

2.2. Nhiệm vụ của đề tài .2

3. GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

3.1. Giới hạn về nội dung.3

3.2. Giới hạn về thời gian .3

3.3. Giới hạn về lãnh thổ.3

4. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .3

5. HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.6

5.1. Hệ thống quan điểm nghiên cứu.6

5.2. Các phương pháp nghiên cứu .7

6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN .8

7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN.9

PHẦN NỘI DUNG .10

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.10

1.1. Cơ sở lí luận.10

1.2. Cơ sở thực tiễn.24

Chương 2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG

HÓA Ở HUYỆN BÌNH TÂN .41

2.1. Khái quát chung về huyện Bình Tân .41

2.2. Vai trò của SXNNHH trong sự phát triển KT – XH ở huyện Bình Tân .48

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển SXNNHH ở huyện Bình Tân.54

2.4. Hiện trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa ở huyện Bình Tân.64

2.5. Ảnh hưởng của SXNNHH đến chất lượng cuộc sống người nông dân và

nông thôn .84

2.6. Những thách thức trong phát triển SXNNHH ở huyện Bình Tân .85Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

HÀNG HÓA Ở HUYỆN BÌNH TÂN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 .91

3.1. Quan điểm và định hướng phát triển SXNNHH ở huyện Bình Tân .91

3.2. Một số giải pháp phát triển SXNNHH ở huyện Bình Tân .98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.110

1. KẾT LUẬN .110

2. KIẾN NGHỊ.112

TÀI LIỆU THAM KHẢO .113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY