Luận văn Phát triển cây sắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG i

DANH MỤC CÁC HÌNH ii

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5. Bố cục của luận văn 3

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÂY SẮN 7

1.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA CÂY SẮN 7

1.1.1. Một số khái nhiệm 7

1.1.2. Đặc điểm của cây sắn 8

1.1.3. Vai trò của cây sắn 12

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY SẮN 15

1.2.1. Về bảo đảm nguồn lực cho sản xuất 15

1.2.2. Về công tác tổ chức trong quá trình sản xuất 15

1.2.3. Về gia tăng kết quả và hiệu quả sản xuất sắn 16

1.2.4. Về mở rộng thị trường tiêu thụ sắn 18

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÂY SẮN 18

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 18

1.3.2. Yếu tố sinh học đối với sự sinh trưởng và phát triển cây sắn 19

1.3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 19

1.3.4. Chính sách phát triển cây sắn 19

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 20

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY SẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 21

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH PHÚ YÊN 21

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 21

2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội 35

2.1.3. Một số chính sách về phát triển cây sắn 37

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY SẮN TẠI TỈNH PHÚ YÊN 39

2.2.1. Thực trạng về nguồn lực cho sản xuất sắn 39

2.2.2. Thực trạng về công tác tổ chức sản xuất sắn 41

2.2.3. Thực trạng về kết quả và hiệu quả sản xuất sắn 51

2.2.4. Thực trạng về thị trường tiêu thụ sắn 63

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 65

2.3.1.Những thành tựu đạt được 65

2.3.2. Một số tồn tại, hạn chế 65

2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 66

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 67

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY SẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 68

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY SẮN 68

3.1.1. Dự báo các nhân tố tác động đến phát triển cây sắn 68

3.1.2. Quan điểm phát triển cây sắn của ngành nông nghiệp tỉnh 72

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY SẮN 74

3.2.1. Nâng cao nguồn lực cho sản xuất 74

3.2.2. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất .75

3.2.3. Nâng cao hiệu quả sản xuất 83

3.2.4. Mở rộng thị trường tiêu thụ 84

3.2.5. Một số giải pháp khác 85

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88

1. KẾT LUẬN 88

2. KIẾN NGHỊ 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY