Luận văn Nhân vật phò trợ trong truyện cổ tích các dân tộc thiểu số ở Gia Lai

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.7

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI.11

1.1. Cơ cấu tộc người .11

1.2. Tình hình tư liệu.16

1.2.1. Tư liệu đã được công bố .17

1.2.2. Tư liệu điền dã.17

1.2.3. Nhận xét chung .18

1.3. Những vấn đề lí thuyết của Propp được vận dụng trong đề tài .21

1.4. Những vần đề về típ và mô típ liên quan đến đề tài.24

Tiểu kết chương 1: .26

Chương 2. CÁC KIỂU NHÂN VẬT PHÒ TRỢ TRONG TRUYỆN CỔ

TÍCH CỦA TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở GIA LAI.27

2.1. Các tiêu chí phân loại nhân vật phò trợ.28

2.2. Phân loại nhân vật phò trợ .32

2.2.1. Nhóm nhân vật phò trợ có chức năng giải quyết những nhiệm vụ khókhăn .32

2.2.2. Nhóm nhân vật phò trợ có chức năng phò trợ về việc thay đổi về khônggian .39

2.3. So sánh nhân vật phò trợ trong truyện cổ tích của các dân tộc thiểu số ở Gia

Lai và truyện cổ tích người Việt.46

2.3.1. Sự tương đồng .47

2.3.2. Sự khác biệt .47

Tiểu kết chương 2: .53

Chương 3. MỘT SỐ MÔ TÍP LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT PHÒ TRỢ

TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở GIA LAI54

3.1. Mô típ uống rượu và hút thuốc của nhân vật phò trợ.55

3.2. Mô típ hóa thân của nhân vật phò trợ .57

3.3. Mô típ vật thiêng của nhân vật phò trợ.59

3.4. Mô típ đánh nhau của nhân vật phò trợ.615

3.5. Mô típ kết hôn của nhân vật phò trợ .63

Tiểu kết chương 3: .67

PHẦN KẾT LUẬN .68

TÀI LIỆU THAM KHẢO.70

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY