Luận văn Ngôn ngữ nhân vật trong truyện thơ Nôm bác học

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

LỜI CẢM ƠN . 4

MỤC LỤC . 5

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 8

PHẦN MỞ ĐẦU . 9

1.MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI.9

2.LỊCH SỬ VẤN ĐỀ.11

3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.14

4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.16

5.NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN .17

6.CẤU TRÚC LUẬN ÁN .17

CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH NGÔN NGỮ ĐỐI THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI CỦA

NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN THƠ NÔM BÁC HỌC . 17

1.1.KHÁI NIỆM ĐỐI THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI .18

1.2.VẤN ĐỀ CHỌN VĂN BẢN.24

1.2.1.Vấn đề chọn văn bản đối với Truyện Kiều.24

1.2.2.Vấn đề chọn văn bản ở các tác phẩm khác.29

1.3.XÁC ĐỊNH NGÔN NGỮ ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI CỦA NHÂN VẬT TRONG

TRUYỆN THƠ NÔM BÁC HỌC .34

1.3.1. HIỆU ĐÍNH MỘT SỐ CÂU ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI TRÊN CƠ SỞ CÁC

VĂN BẢN ĐÃ CÓ.39

1.3.1.1.Xác định lại: đối thoại hay độc thoại?.39

1.3.1.2.Điều chỉnh lại lời đối thoại, độc thoại .40

1.3.2.XÁC ĐỊNH BỔ SUNG NHỮNG CÂU ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI MỚI.46

TIỂU KẾT .496

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRUYỆN THƠ NÔMBÁC HỌC. 50

2.1.TÍNH TRANG NHÃ, UYÊN BÁC TRONG NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRUYỆN

THƠ NÔM BÁC HỌC .50

2.1.1.NGÔN NGỮ ƯỚC LỆ, TƯỢNG TRƯNG TẠO NÊN TÍNH TRANG NHÃ,

UYÊN BÁC LÀ MỘT ĐẶC ĐIỂM CỦA THI PHÁP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI .50

2.1.2.NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NGÔN NGỮ ƯỚC LỆ, TƯỢNG TRƯNG TRONG

NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRUYỆN THƠ NÔM BÁC HỌC.54

2.1.3.CÁCH THỨC TẠO NGÔN NGỮ ƯỚC LỆ, TƯỢNG TRƯNG CHO NHÂN

VẬT CỦA TRUYỆN THƠ NÔM BÁC HỌC .66

2.2.TÍNH BÌNH DÂN CỦA NGÔN NGỮ SINH HOẠT ĐỜI THƯỜNG, NGÔN NGỮ

DÂN GIAN TRONG NGÔN NGỮ NHÂN VẬT .70

2.2.1.NGÔN NGỮ SINH HOẠT ĐỜI THƯỜNG .72

2.2.2.NGÔN NGỮ VĂN HỌC DÂN GIAN.83

2.2.2.1.Sự có mặt của thành ngữ, tục ngữ trong lời nói: .83

2.2.2.2.Ca dao dân ca trong ngôn ngữ nhân vật.93

TIỂU KẾT .100

CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN

THƠ NÔM BÁC HỌC. 102

3.1.VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM TỰ SỰ VÀ KỊCH.102

3.2.VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN THƠ NÔM BÁCHỌC.106

3.2.1.CÁC HÌNH THỨC NGÔN NGỮ NHÂN VẬT.108

3.2.2.VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN THƠ NÔM BÁCHỌC.112

3.2.3.MỘT SỐ TÍNH CÁCH ĐẶC SẮC THỂ HIỆN RÕ VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ

NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM .1257

3.2.3.1.Nhược Hà:.125

3.2.3.2.Thể Vân: .131

3.2.3.3.Thúy Kiều:.138

3.2.3.4.Hoạn Thư: .153

3.2.3.5.Thúc Sinh: .164

3.3.MỘT SỐ ĐIỂM HẠN CHẾ: .170

TIỂU KẾT: .171

KẾT LUẬN . 173

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ. 177

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 178

PHỤ LỤC . 188

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY