Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn. . iii

Danh mục các chữ viết tắt.iv

Danh mục sơ đồ.v

Danh mục biểu đồ .vi

Danh mục các bảng .vii

Mục lục. viii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Sự cần thiết khách quan của việc chọn nghiên cứu đề tài.1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Tên đề tài.2

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .3

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ,

CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XDCB VÀ KIỂM

SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN .3

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN .3

1.1. ĐẦU TƯ.3

1.1.1. Một số lý luận chung về đầu tư và đầu tư phát triển.3

1.1.1.1. Khái niệm và phân loại đầu tư .3

1.1.1.2. Đầu tư phát triển và vai trò đối với nền kinh tế .4

1.2. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ .6

1.2.1. Nguồn vốn trong nước .6

1.3. Bản chất của nguồn vốn đầu tư .9

1.4. DỰ ÁN ĐẦU TƯ.12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY