Luận văn Động cơ học tập của sinh viên học viện phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP .7

1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu về ĐCHT.7

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài.7

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước .9

1.2. Lý luận về động cơ học tập của sinh viên.12

1.2.1. Lý luận về động cơ.12

1.2.2. Lý luận về động cơ học tập .24

1.3. Hoạt động học tập của SV Học viện Phật giáo Việt Nam.37

1.3.1. Đặc điểm hoạt động học tập của SV HVPG Việt Nam .37

1.3.2. Động cơ học tập của SV Học viện Phật giáo Việt Nam.48

1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐCHT của SV HVPG Việt Nam.54

Tiểu kết chương 1.59

Chương 2 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỘNG CƠ HỌC TẬP

CỦA SV HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH .60

2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng .60

2.2. Thực trạng động cơ học tập của sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại

Thành phố Hồ Chí Minh.632.2.1. Lý do SV thi tuyển vào HVPGVNTTPHCM .63

2.2.2. Động cơ học tập của sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành

phố Hồ Chí Minh.70

2.2.3. Hứng thú học tập của SV HVPGVNTTPHCM.84

2.2.4. Biểu hiện nhận thức, thái độ, hành vi về ĐCHT của SV Học viện Phật

giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.88

2.2.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến ĐCHT của SV HVPGVNTTPHCM.110

Tiểu kết chương 2.119

Chương 3 - MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA

SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH.120

3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp.120

3.2. Tổ chức khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của một số biện pháp thúc đẩy

ĐCHT của SV HVPGVNTTPHCM .121

3.3. Kết quả thăm dò ý kiến GV và SV về mức độ cần thiết và tính khả thi của các

biện pháp thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên Học viện Phật giáo.122

3.3.1. Mức độ cần thiết của các biện pháp đã đề xuất .122

3.3.2. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất .124

3.4. Một số biện pháp thúc đẩy ĐCHT của SV Học viện Phật giáo Việt Nam tại

Thành phố Hồ Chí Minh.126

3.4.1. Các biện pháp thuộc về nhà trường.126

3.4.2. Các biện pháp thuộc về GV.131

3.4.3. Biện pháp thuộc về tự viện nơi SV tu học..136

3.4.4. Biện pháp thuộc về bản thân sinh viên .137

Tiểu kết chương 3.140

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .141

TÀI LIỆU THAM KHẢO .146

PHỤ LỤC.154

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY