Luận văn Độ đo phi compact và ánh xạ cô đặc

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

MỞ ĐẦU. 3

CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 5

1.1. Ánh xạ compact.5

1.2. Bậc Brouwer.5

1.2.1. Bậc tôpô trong trường hợp ϕ

C1 ( Ω ) .7

1.2.2. Bậc tôpô trong trường hợp ϕ

C( Ω ) .10

1.3. Bậc Leray-Schauder .13

CHƯƠNG 2: ĐỘ ĐO PHI COMPACT . 17

2.1. Định nghĩa, các tính chất.17

2.2. Một số độ đo phi compact .23

2.2.1. Độ đo phi compact Hausdorff trong không gian l p và c0 .23

2.2.2. Độ đo phi compact Hausdorff trong không gian C[ a, b ] .24

2.2.3. Độ đo phi compact Hausdorff trong không gian Lp [ a, b ] .26

CHƯƠNG 3: ÁNH XẠ CÔ ĐẶC. 27

3.1. Định nghĩa, tính chất .27

3.2. Bậc tôpô của ánh xạ cô đặc .34

3.3. Ứng dụng cho phương trình vi phân thường trong không gian Banach.38

CHƯƠNG 4: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH CÔ ĐẶC. 43

4.1. Tính chất phổ .43

4.2. Biểu diễn ánh xạ tuyến tính cô đặc.46

KẾT LUẬN . 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY