Luận văn Chính sách “kinh tế chỉ huy” ở nam kỳ thời Pháp – Nhật (1939-1945)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu .5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .6

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .10

4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu .11

5. Những đóng góp mới của luận văn .12

6. Cấu trúc luận văn .13

CHƯƠNG 1. CHÍNH SÁCH “KINH TẾ CHỈ HUY” VÀ HOÀN CẢNH RA ĐỜI

CỦA CHÍNH SÁCH “KINH TẾ CHỈ HUY” Ở VIỆT NAM THỜI PHÁP –

NHẬT (1939 – 1945). 14

1.1. Khái quát về chính sách “kinh tế chỉ huy”.14

1.1.1. Khái niệm chính sách “kinh tế chỉ huy” nói chung và chính sách “kinh tế chỉ

huy” ở Việt Nam.14

1.1.2. Quan điểm của nhà cầm quyền Pháp về chính sách “kinh tế chỉ huy”.16

1.2. Nam Kỳ dưới thời cai trị của chính quyền thực dân Pháp (1862 – 1939) .17

1.2.1. Tổ chức bộ máy cai trị .17

1.2.2. Kinh tế.19

1.2.3. Văn hóa-xã hội.21

1.3. Hoàn cảnh ra đời và nội dung chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam (1939 –1945) .25

1.3.1. Hoàn cảnh ra đời.25

1.3.2. Nội dung chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam .34

1.4. Tiểu kết .41

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH “KINH TẾ CHỈ HUY”

Ở NAM KỲ THỜI PHÁP – NHẬT (1939 – 1945). 43

2.1. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ trước khi

Nhật đến (1939 – 1941) .43

2.1.1. Thực dân Pháp mở rộng diện tích trồng lúa để xuất khẩu và phục vụ chính quốc43

2.1.2. Thực dân Pháp tăng cường khai thác cao su phục vụ cho nền kinh tế thời chiến

của chính quốc .45

2.1.3. Đàn áp các tổ chức của Đảng, giải tán các tổ chức tiến bộ .464

2.1.4. Thực hiện lệnh tổng động viên mọi mặt để phục vụ chiến tranh đế quốc.49

2.2.Tình hình thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Nam Kỳ (1941- 1945).51

2.2.1. Quan hệ cộng – trị Pháp – Nhật trên vùng đất Nam Kỳ.51

2.2.2. Thành lập các cơ quan chuyên trách về lương thực ở Nam Kỳ.55

2.2.3. Thành lập hệ thống kho trữ lúa ở các tỉnh Nam Kỳ .58

2.2.4. Thực dân Pháp thực hiện việc áp đặt, ấn định giá cả, kiểm soát sản xuất để thu

vét lương thực ở Nam Kỳ .67

2.2.5. Kiểm soát các loại hàng hóa ở Nam Kỳ .72

2.2.6. Tăng các loại thuế ở Nam Kỳ .76

2.3. Tiểu kết .82

CHƯƠNG 3. ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH “KINH TẾ CHỈ HUY” ĐỐI

VỚI NAM KỲ THỜI PHÁP – NHẬT (1939 – 1945) . 84

3.1. Ảnh hưởng về kinh tế .84

3.2. Ảnh hưởng về chính trị .87

3.3. Ảnh hưởng về xã hội.91

3.4. Tiểu kết chương 3 .101

KẾT LUẬN . 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106

PHỤ LỤC . 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY