Luận văn Cảm hứng về người anh hùng trong văn xuôi nghệ thuật Nguyên Ngọc sau 1975

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 1

PHẦN MỞ ĐẦU. 4

1. Lý do chọn đề tài. 4

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 11

3.1. Đối tượng nghiên cứu . 11

3.2. Phạm vi nghiên cứu . 12

4. Phương pháp nghiên cứu . 12

4.1. Phương pháp lịch sử . 12

4.2. Phương pháp so sánh – đối chiếu . 12

4.3. Phương pháp thi pháp học . 13

4.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp. 13

5. Đóng góp của luận văn . 13

6. Cấu trúc của luận văn. 13

Chương 1. 15

NGUYÊN NGỌC – NHÀ VĂN LUÔN TÌM KIẾM NHỮNG. 15

TÍNH CÁCH ANH HÙNG, NHỮNG SỰ TÍCH ANH HÙNG. 15

1.1. Khái niệm cảm hứng và cảm hứng anh hùng trong văn học Cách mạngViệt Nam . 15

1.1.1. Về khái niệm cảm hứng . 15

1.1.2. Cảm hứng anh hùng trong văn học Cách mạng Việt Nam giai đoạn

1945 – 1975. 202

1.2. Cảm hứng anh hùng trong hành trình nghệ thuật của Nguyên Ngọc . 24

1.2.1. Giai đoạn trước 1975 . 24

1.2.2. Giai đoạn sau 1975 . 31

1.3. Cội nguồn cảm hứng anh hùng của Nguyên Ngọc. 34

1.3.1. Tâm lý xã hội, ý thức nghệ thuật thời chiến . 34

1.3.2. Hoàn cảnh gia đình và môi trường sống. 40

1.3.3. Cá tính nhà văn. 43

Chương 2:. 49

CẢM HỨNG VỀ NGƯỜI ANH HÙNG TRONG VĂN XUÔI NGHỆ

THUẬT CỦA NGUYÊN NGỌC SAU 1975 - MỘT SỰ TIẾP NỐI LIỀN

MẠCH, NHẤT QUÁN . 49

2.1. Bối cảnh xã hội Việt Nam sau 1975 . 49

2.2. Đề tài, chủ đề nhất quán, tính cách anh hùng đa diện . 51

2.2.1. Đề tài. 51

2.2.2. Chủ đề . 56

2.2.3. Tính cách anh hùng đa diện. 58

2.3. Thái độ, tình cảm của nhà văn đối với người anh hùng . 69

Chương 3. 76

BÚT PHÁP THỂ HIỆN CẢM HỨNG VỀ NGƯỜI ANH HÙNG TRONG

VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT NGUYÊN NGỌC SAU 1975. 76

3.1. Cách tiếp cận gián cách mang đầy hoài niệm. 76

3.1.1. Không gian thời gian tâm tưởng. 76

3.1.2. Nghệ thuật trần thuật. 79

3.2. Nghệ thuật miêu tả ấn tượng. 893

3.1.1. Nghệ thuật miêu tả nhân vật . 89

3.1.2 Miêu tả không gian – thời gian. 92

3.1.3. Ngôn ngữ . 99

3.3. Kết cấu lồng ghép đan xen hiện tại và quá khứ, truyện lồng truyện . 104

3.3.1. Về khái niệm kết cấu – kết cấu lồng ghép đan xen . 104

3.3.2. Kết cấu lồng ghép đan xen hiện tại và quá khứ, truyện lồng truyện

trong văn xuôi nghệ thuật Nguyên Ngọc sau 1975 . 105

KẾT LUẬN. 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 114

PHỤ LỤC. 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY