Luận văn Các biện pháp quản lý phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc Khmer-Tỉnh Trà Vinh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .4

MỤC LỤC .5

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU TRONG LUẬN VĂN .9

MỞ ĐẦU.10

1. LÝ DO CHỌN ĐỂ TÀI .10

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.11

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .12

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.12

5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC .12

6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.12

7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.12

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ

TUỔI VÀ QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI.14

1.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.14

1.2. PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI .17

1.2.1. Phổ cập giáo dục Tiểu học .17

1.2.2. Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.21

1.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ

TUỔI.26

1.3.1. Lý luận về quản lý.26

1.3.2. Lý luận về quản lý giáo dục.28

1.3.3. Nội dung của quản lý phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.31

5CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ

TUỔI VÀ QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÙNG

DÂN TỘC KHMER TỈNH TRÀ VINH.37

2.1. VÀI NÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH.37

2.1.1. Tình hình phát triển dân số và dân cư.37

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội .38

2.1.3. Ảnh hưởng của tình hình dân cư và kinh tế - xã hội đôi với công tác phổ cập giáo

dục Tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc Khmer.38

2.2. THỰC TRẠNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÙNG DÂN

TỘC KHMER TỈNH TRÀ VINH.40

2.2.1. Kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc.40

2.2.2 Ngành học Mẫu giáo với việc chuẩn bị cho học sinh vào lớp một. .45

2.2.3 Việc giảng dạy chữ dân tộc (Khmer) với phổ cập giáo dục Tiểu học vùng dân tộc

tỉnh Trà Vinh.47

2.2.4 Hoạt động của địa phương đối với giáo dục Tiểu học vùng dân tộc. .48

2.2.5 Tình hình giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh và điều kiện có liên quan

đến giáo dục Tiểu học ở vùng dân tộc tỉnh Trà Vinh. .52

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI

VÙNG DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH.53

2.3.1. Thực trạng quản lý mục tiêu, kế hoạch .54

2.3.2. Thực trạng quản lý số lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc..54

2.3.3 Thực trạng quản lý chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học. .58

2.3.4 Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên .61

2.3.5. Thực trạng quản lý tài chính, cơ sở vật chất.62

62.3.6 Thực trạng quản lý sự tham gia của các lực lượng xã hội.65

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG .66

2.4.1 Mặt mạnh.66

2.4.2. Nguyên nhân mặt mạnh .67

2.4.3. Mặt hạn chế .68

2.4.4. Nguyên nhân của sự hạn chế.68

3.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÙNG DÂN TỘC KHMER TỈNH TRÀ VINH. .70

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ.72

3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động. .72

3.2.2. Tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong

quản lý mục tiêu, kế hoạch phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc.76

3.2.3 Tăng cường vai trò của ngành giáo dục trong quản lý mục tiêu, kế hoạch phổ cập

giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc và các điều kiện về đội ngũ, tài chính, cơ sởvật chất. .78

3.2.4 Tăng cường vai trò của trường Tiếu học trong quản lý số lượng và chất lượng phổ

cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc.80

3.2.5. Tăng cường quản lý việc xây dựng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học vùng dân tộc..82

3.2.6. Tăng cường quản lý sự tham gia của cộng đồng dân cư và gia đình học sinh trong

thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc.82

3.3. THẨM ĐỊNH THỰC TẾ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU

HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÙNG DÂN TỘC KHMER TỈNH TRÀ VINH. .85

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.92

7A. VĂN KIỆN, TÀI LIỆU CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ NGÀNH 92

B. CÔNG TRÌNH CỦA CÁC TÁC GIẢ.93

PHỤ LỤC .95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY