Luận văn Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng, sơ đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI

DƯỠNG GV THPT . 5

1.1. Tóm lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề. 5

1.2. Một số vấn đề lý luận về giáo dục THPT . 9

1.2.1. Giáo dục THPT. 9

1.2.2. Mục tiêu của giáo dục THPT . 10

1.2.3. Trường THPT . 10

1.2.4. Đội ngũ giáo viên THPT. 13

1.3. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu . 21

1.3.1. Quản lý và quản lý giáo dục . 21

1.3.2. Đào tạo và bồi dưỡng. 29

1.3.3. Biện pháp . 31

1.4. Quản lý công tác bồi dưỡng GV THPT . 31

1.4.1. Ý nghĩa và sự cần thiết của công tác bồi dưỡng đội ngũ

giáo viên trung học phổ thông . 31

1.4.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng đội ngũ GV. 34

1.4.3. Đặc trưng và hình thức bồi dưỡng đội ngũ GV. 351.4.4. Mối quan hệ giữa quản lý công tác bồi dưỡng với chấtlượng đội ngũ GV. 37

1.4.5.Tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng GV THPT. 38

1.4.6.Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng GV THPT. 39

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI

DƯỠNG GV THPT TỈNH SÓC TRĂNG. 41

2.1. Khái quát về địa lý, văn hoá xã hội và kinh tế tỉnh Sóc Trăng . 41

2.2. Thực trạng đội ngũ GV THPT ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay. 43

2.2.1. Một số nét về tình hình đội ngũ GV THPT . 43

2.2.2. Nhận định chung về đội ngũ GV THPT . 48

2.3. Thực trạng về công tác bồi dưỡng GV THPT ở tỉnh SócTrăng . 49

2.3.1. Tình hình bồi dưỡng GV THPT trong thời gian qua. 49

2.3.2. Nhu cầu bồi dưỡng GV THPT. 51

2.3.3. Hình thức bồi dưỡng. 54

2.4. Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng GV THPT ở tỉnh

Sóc Trăng hiện nay. 55

2.4.1. Nhận thức của cán bộ GV về công tác bồi dưỡng . 55

2.4.2. Quản lý và triển khai kế hoạch bồi dưỡng GV THPT năm

học 2005-2006 của Sở Giáo dục-Đào tạo SócTrăng. 56

2.4.3. Việc quản lý về chương trình, nội dung và hình thứcbồi dưỡng . 59

2.4.4. Việc quản lý các nguồn lực đáp ứng yêu cầu cho

công tác bồi dưỡng GV . 60

2.4.5. Sự phối hợp quản lý công tác bồi dưỡng GV THPT . 612.5. Đánh giá về thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng GVTHPT ở tỉnh Sóc Trăng. 62

2.5.1. Mặt làm được . 62

2.5.2. Mặt hạn chế . 63

Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG

GV THPT TỈNH SÓC TRĂNG . 68

3.1. Những quan điểm về các biện pháp quản lý công tác bồi

dưỡng giáo viên . 68

3.2. Các biện pháp . 69

3.2.1. Nâng cao nhận thức về công tác bồi dưỡng giáo viên

trung học phổ thông. 69

3.2.2. Quy hoạch công tác bồi dưỡng GV THPT. 74

3.2.3. Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng trên cơ sở nâng

cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng của GV THPT. 80

3.2.4. Thực hiện cải tiến, đổi mới chương trình, nội dung và

phương pháp bồi dưỡng . 85

3.2.5. Hình thành cơ chế phối hợp quản lý công tác bồi dưỡnggiáo viên . 94

3.2.6. Đầu tư các nguồn lực cho công tác bồi dưỡng Giáo viêntrung học phổ thông . 99

3.3. Tổ chức thực hiện các biện pháp . 105

3.4. Khảo sát thực tế tính khả thi của các biện pháp quản lý

công tác bồi dưỡng GV THPT tỉnh Sóc Trăng . 108

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 113

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY