Luận văn Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của giảng viên tại trường cao đẳng cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: 1

MỞ ĐẦU 1

1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.4 Phương pháp nghiên cứu 3

1.5 Cấu trúc của luận văn: 4

CHƯƠNG 2: 4

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 4

2.1 Tổng quan về trường CĐ Cộng Đồng Bà Rịa - Vũng Tàu 5

2.1.1 Giới thiệu chung 5

2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của trường 5

2.1.3 Chức năng hoạt động 5

2.1.4 Đặc điểm cơ cấu nhân sự tại trường CĐ Cộng Đồng BRVT 5

2.1.5 Đặc điểm công việc của giảng viên 6

2.1.6 Thực trạng nhân sự của trường CĐ Cộng Đồng BRVT 7

2.2 Dự định nghỉ việc của nhân viên 9

2.2.1 Các quan điểm về dự định nghỉ việc, nghỉ việc 9

2.2.2 Hậu quả của việc nghỉ việc 11

2.2.3 Các nghiên cứu về dự định nghỉ việc và nghỉ việc 12

2.3 Sự thỏa mãn trong công việc 18

2.3.1 Khái niệm về thỏa mãn trong công việc 18

2.3.2 Các thành phần thỏa mãn trong công việc 20

2.3.2.1 Các nghiên cứu đo lường thỏa mãn đối với công việc 20

2.3.2.2 Đánh giá các thành phần thỏa mãn công việc trong các nghiên cứu 23

2.4 Mối quan hệ giữa thỏa mãn với công việc và dự định nghỉ việc 27

2.5 Mô hình nghiên cứu 28

2.5.1 Các thành phần của thỏa mãn công việc trong mô hình nghiên cứu 29

CHƯƠNG 3: 33

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33

3.1 Thiết kế nghiên cứu 33

3.1.1 Đối tượng khảo sát 33

3.1.2 Cách thức khảo sát 34

3.1.3 Quy mô mẫu 34

3.1.4 Thang đo 34

3.2 Quy trình nghiên cứu 41

3.2.1 Nghiên cứu định tính 42

3.2.2 Nghiên cứu định lượng 42

3.3 Phương pháp sử lý số liệu: 42

3.3.1 Làm sạch dữ liệu: 42

3.3.2 Kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha 43

3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 43

3.3.4 Kiểm định hệ số tương quan và phân tích hồi quy bội 44

3.3.5 Phân tích phương sai ANOVA, Independent sample T-Test 45

3.3.6 Thống kê mô tả 46

CHƯƠNG 4: 46

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46

4.1 Mô tả mẫu 46

Bảng 4.1: Thống kê đặc điểm nhân khẩu học 47

4.2 Đánh giá thang đo 48

4.2.1 Thang đo sự thỏa mãn trong công việc 48

4.2.2 Thang đo dự định nghỉ việc 50

4.3 Phân tích nhân tố 51

4.3.1 Kết quả phân tích nhân tố 51

4.3.2 Đặt tên và giải thích nhân tố 53

4.3.3 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 54

4.4 Phân tích hồi quy 55

4.4.1 Hệ số tương quan 55

4.4.2 Phương trình hồi quy 55

4.4.3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình 58

Bảng 4.10: Kết quả kiểm định giả thuyểt 60

4.4.5 Kiểm định Independent Samples T-Test và One - Way ANOVA 60

4.5 Thống kê mô tả 63

CHƯƠNG 5: 67

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý GIẢI PHÁP 67

5.1 Kết luận nghiên cứu 67

5.2 Hàm ý giải pháp 69

5.2.1 Vấn đề về thu nhập: 69

5.2.2 Tính chất công việc 70

5.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 71

5.3.1 Hạn chế của đề tài 71

5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM 75

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM 80

PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 82

PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU 86

PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH ALPHA 87

PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 90

PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM TRA HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 100

PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY